New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAsa ǁgauǁgausenǂkhanidi ge !narisarimas !aromas tsîna nî sîsenxa

ǀAsa ǁgauǁgausenǂkhanidi ge !narisarimas !aromas tsîna nî sîsenxa

2021-11-23  Loide Jason

ǀAsa ǁgauǁgausenǂkhanidi ge !narisarimas !aromas tsîna nî sîsenxa

Namibiaǁîn ge nēsi ǁnāti ī īǁkhāsiba nî ūhâ, ǀasa ǁgauǁgausenǂkhanidi ǀkha AFrikab !Khawagas Omkhâisens ǀHûhâsib !hūgu ǁga !narisa, passportsa tani tamase. !Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge ǂhanusise nē !nona !kharagu ǀûga ūhâ ǁgauǁgausenǂkhanide ǂhanusise ge ǂanǂan. 

Nē ǁgauǁgausenǂkhanidi ge ǀkhunuba ǁgâis soas ai !hae !nuriba ra mâ !gôasa ūhâ tsî nau ǀkhāb ais masins a khomai ǁkhā !âba bar !gôasa ra !khō!khuni. ǁNā ǁaxasib tawab ge !hūb di ǁûba ge ǂanǂan, ǀnî !hūgu aiǁgause Botswanab khami, ge ǀnai a ǀhûǀguisa, Namibiab ǁnā !hūb !nâ ǂgâs !aroma pasportsa ǂhâba tidesa, ǀasa ǁgauǁgausenǂkhanisan ga ūhâo. !Am ǀûba ūhâ ǁgauǁgausenǂkhanis ge ǂan!gâsa ūhâ !hūsaben !aroma nî sîsenūhe, ǁnāpas ǁnaetisa ǂhoa ǀûba ūhâsa Namibiaǁîn !aroma nî hâ hîa. 

ǀAwa!huni- ǂhoaǀapa (pink-purple) ǁgauǁgausenǂkhanis ge Namibiab ǁawosa ǁanǂgā-aon !aroma nî sîsenūhe. ǂGanagaǁhōn ministeri, Albert Kawanab ge ge ǁgui!ā, !kharaga Afrika !hūgu ge ǀnai nē asa ǁgauǁgausenǂkhanisa a !khō!gâsa ǁîn !hūgu !nâ pasports soas !nâ sîsenūsa, ǂgaiǀons ai Botswanab, Suid-Afrikab, Malawib, Ugandab, Nigeriab, Kameruni, Djiboutib, Gabonni, Ghanabn, Ivory Coasti, Mauritaniab, Mauritiusi, Zambiab, Sao Tomeb tsî Principeb, Cape Verdeb, Guinea-Bissaub, Lesothob, Nigeri tsî Sierra Leone hâga. Kawanab ge ge mî, nē ǁgauǁgausenǂkhanis !nāsase ǁawosasiba !khōǂgā hâsa, ǁîs ǂanai!khaidi masin-i xa a khomaihe ǁkhā amaga. Ministeri ge ǀgonǀgon!gao !khais ge, nē ǀasa ǁgauǁgausenǂkhanidi di !gâi xūn ǀgui-i, ǁîs online !oabadi ǀkha a !gaeǁarehe ǁkhā tsî nēsi da hâ!nâ ǀasa mâsib ǀkha nî !gûǁaresa. ǀAsa ǁgauǁgausenǂkhanidi nēdi ge, Kawanab ra mîsa !oa !Auga!hūsi ǂgaoǀkhādi ICAOs didi ai ra dīǀoaǀoa. “Sada nēsi ra sîsenū ǁgauǁgausenǂkhanidi ge noxopa nî sîsenūhe, ǀasa ǁgauǁgausenǂkhanidi !harodi !nâ nî sîsentsoase i ī amaga. ǁNā khoen hîa ǂguro !nās ase ǁgauǁgausenǂkhanide ra ǂganamsenba tamas ka i o ǁgoe!gauga ra ôan ge nē ǀasa ǁgauǁgausenǂkhanide nî !khō!oa, ǂoa ge wekheb Fraitaxtsēs ai ge sîsentsoatsoase. ǀAsa ǁgauǁgausenǂkhanidi ge mario!nâse nî māhe, xawe ǁgoe!gaugu ge nî mātarebahe,” tib ge ge mî. Ministeri ge !hūǁîn hîa ǀnai nēsi da ra sîsenū ǁgauǁgausenǂkhanidi !aroma ge ǂganamsenna ra ǂgan, in si ūǁnâ ǁnā ǁgauǁgausenǂkhanide, ǂganamsen!gaon ge berodi tawa.


2021-11-23  Loide Jason

Share on social media