New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAsa ǂurusib !oabas ge ǂamhōǂgā-ao ǀae-aon !aroma go ǂherexa

ǀAsa ǂurusib !oabas ge ǂamhōǂgā-ao ǀae-aon !aroma go ǂherexa

2023-01-10  Loide Jason

ǀAsa ǂurusib !oabas ge ǂamhōǂgā-ao ǀae-aon !aroma go ǂherexa

ǂKham ǀaedī-aos hîa hoa khoen ǀguitikō !oabade ǂâuǀoahâ !harib ai hâ xawe a sī!nâhe ǁkhā ǀae!khōs !oabade nî !khō!oa ti ra ǂgoms ge, ǀasa proxrammi ǂurusib !oabade !khō!oas diba sîseno khoen tsî ǂamse ra !khō!oa khoen !aroma ge sîsentsoatsoa kai. Nē proxrammi !nâ !gâs !nâ-ūn ge ǁîna ǀae!khō!oabade Medicity ǀae!khō!khaib tawa ǀoro mātaremaris ǀkha a sī!nâ ǁkhā. 

Dr Melago Mukwasos (34) ge New Erab ǀkhas ge Sontaxs ai ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâ ge mî, ǁîs ge 2015ǁî kurib !nâs ge ǀaedī-aosisa Suid-Afrikab !nâ a dītoas khao!gâ a mûǂan !khaisa, hoa ǀae-aon !gâiǂâu hâ ǀae!khō!oabade hōsa ra ǁkhore, xawe ǂganǀgauba sī!nâ tama ra isa. Nēs ge îsa ge hirihiri!nâ, hoa khoen a ǁkhā dīǀgaub kha ǂoaxasa. DR Mukwasos ge direkters ase 2021 !nâ ǀae!khō!oaba!khaiba ge ǀhui-am tsî hukab ge Covid-19 kuri-i xui-ao, nē ǁōsa !kham!oas ǁaxasib !nâ ge ǁnāǂgâ. 

Nē aeb !nâs ge mûs gesa mâtin khoen di ûiga nē ǁōs xa ge tsâǀkhāhesa, ǀnîn ge sîsenga ǂoa!nâ tamas ka i os nē ǁōs di !gâi tama sîsenǂuiga ai!gûsa ge !hâumâisa. Dr Mukwasos  di Medicity Loyalty Care Proxrammi ge hoa khoena !ēsa ra mâiba in sī!nâhesa tsî ǁkhāti ǂâuǀoa hâ !harib ai hâ ǂurusib !oabade !khō!oa. Nē proxrammi ge ǀoro ǂanǀgaub ai N$200 ǁkhâkorobe ra mātarebahe tsî Medicity Medical Practice tawa ǀgui a hōhe ǁkhā. ǂGanǀgaub ge !nona !âgu !nâ a ǀgoraǂgāsa, ǂgaiǀons ai Premier VIP !âb hîats N$350 dana khoe-i ai tsî N$190 mâ khoe-i hîats sa !naka ra ǀaro-i hoa-i !aroma, VIP !âb hîats N$250 dana khoe-i ai tsî N$150 mâ khoe-i hîats sa !naka ra ǀaro-i hoa-i !aroma, tsî Standard !âbats ge N$200 dana khoe-i ai tsî N$150 mâ khoe-i hîats sa !naka ra ǀaro-i hoa-i !aroma. Premier VIP !âb di !gâi!gân ge mîheǁoasa !nādi ǀaedīhes, !nani ǂkhari !hôadi tsîts ge administrasi marisa mātare tama hâ. VIP !âb !gâi!gân ge 9 ǀae!khōdi, !nona !nāde ǁkhawa kūhes !aroma sīs tsî !nona ǂkhari !hôadi tsîna kurib !aroma !khōǂgā hâ. Standard !âb ge !nani !ae!khōhes saridi, ǀgui ǂkhari !hôas tsî ǁkhawa kōhes !aroma oasis tsîna. Dr Mukwasos noxopa ge mîs ge, 2015ǁî kurib !nâs ge Suid-Afrikab di Pretorias !nâ ǀaedī-aosisa a ǁkhāǁkhāsentoa, os ge ǂurusib ǂharuguba ǀnîkhamikō ǂgaoǀkhāsa ǁaeba nî sîsenǂgāse a ǁhao!nâsa. ǁÎs di ǀae!khōs lesensisas ge a !khō!oatoa, os ge Katuturas ǂHanusi ǀAeǁgâub tawa ge sîsentsoatsoa tsî ǁnās khao!gâ aitsama mâbasen ǂharuguba ge ǁhao. 


2023-01-10  Loide Jason

Share on social media