New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAub ǁanǂgāsaben ge ǀguiǀguibe omdi ǁgam-amde nî hō

ǀAub ǁanǂgāsaben ge ǀguiǀguibe omdi ǁgam-amde nî hō

2024-02-06  Correspondent

ǀAub ǁanǂgāsaben ge ǀguiǀguibe omdi ǁgam-amde nî hō

ǀAeǁgams di !Ā!khōmais ge ra mî, ǁîs ǁgam-e ǁanǂgāsabena mās !aroma ǀnai hâ ǀgauga ǀasa sîsenūgaugu ǀkha ra !khō!khunisa. 

ǁGam-e ǂhâbasa ǀgaub !nâ hoa ǁanǂgāsabena sī-ūbas !aromas ge !ā!khōmaisa mâ omaris hoasa kransa nî mâiba tsî ǀhûhâsib ase nî ǁama ǁgam-e sîsenūsa īǁkhā kaiba. 

!ā!khōmais ra mîsa !oab ge ǀAub di ǁanǂgāsaben !gôaba ǀgaisase ra khoraǂuisen tsî i ge ǁnā-amaga kharaǀkharasin n hâsa ra ǂgaoǀkhā. 

Nampas ǀkhas ge ǂoa ge Wunstaxtsēs ai ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâs ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais di mîgowaba-aos, Lydia Amutenyasa nē ǀasa sîsenǀgauba ge ǂan!gâ.

 “Nēn khao!gâs ge !ā!khōmaisa kai!gâ ǁgamǁkhaeba nî ǂnuwi,” tis ge ge ǀaro. Nē ǂgans ge ǀAub ǀhûhâsib di ǂgaeǂgui-aob, Demetrio Beukesa xu ge hā, ǁnāpab ge ǀAeǁgams !ā!khōmaisa a mîba in hāǀaro ra ǁgamǁkhaega ǂnuwise, nē hâ ǁgamǁkhaeb 6 000 -10 000 kōse hâ !gôab khoen ǀguin !aroma hâ tsî ǁnā-amaga ǀhaehe rasa !oa nēsi hâ 24 000 ǁanǂgāsaben ǂharo ra !gôab di khoena ǁgam-i mâ omaris hoas !aroma nî hâsa ǁgoaǂuis ase ība. 

“Amutenyas gere mîs ge, ǁgamǁkhaeb di ǂkharirosib !gomsi tama hâsa ǂauna khoena ǁgam-e mās ase, xawe i ge ǁgamǁkhaeba xu ǁgam-e ǂoaxasa 10 000 khoen ǀguin !aroma !amǂgāsa. 

Amutenyas ge ge mî, ǀAub khoen di sîsenūs !aroma di !nani ǁgamǁkhaede hâsa. !Ā!khōmais di ǀawemā!nans ge ǀgūǁae ge ǂanǂan, !gâi!gâxasen ge 200 meterga a !gam ǁgamǁkhaeba a khaosa. 

Nēsan ge Ministeris !Hanaǂgās, ǁGam-i tsî !Hūde ǁkhawa ǀgoraǂgās dis ǀkha ǀhûǁare hâse ge dī. Hāǀaro rase di ge hû ǁgamǁkhaede noxopa nî khaohe, nē !garo!ās di ǁgam-i !gomsiba hâhâ nî oresa hōbas ase. 

“Nē hû ǁgamǁkhaegan ga kurutoas khao!gân ge ǀnîhâ ǁkhaeba nî ǂnuwi tsî ǀnîkhami ī !khain ai ǁanǁguigu hâse ǁgam-e nî māse tenkde nî mâi,” tib ge Beukesa Nampasa ge mîba. 

ǀAeǁgams !ā!khōmais ge hâ ge khoraǂuisendi khao!gâ ǀAub ǂgaeǂguisa 2017ǁî kurib ai ge ū!khuni. -Nampa

 


2024-02-06  Correspondent

Share on social media