New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Autoǁnuib ǁamaxū-aon ge sâusa tamase Oshikangos !nâ ra ǂharugu

Autoǁnuib ǁamaxū-aon ge sâusa tamase Oshikangos !nâ ra ǂharugu

2022-01-18  Festus Hamalwa

Autoǁnuib ǁamaxū-aon ge sâusa tamase Oshikangos !nâ ra ǂharugu

!Khauǁnuiba ǂhauo!nâse ǁamaxūs ge ǂhauǂgaruse ra ai!gû, ǁnāpan Angolaǁî ǀgôana Oshikangos !nâ ǂhabase ra ǁamaxū hîa. ǀNîn ge haidi !nakaba xu ra ǁamaxū tsî ǀawa!namnan ra mû!goaxa o !haese Angolab ǀkhāb !nâ ra ǂgâ-oa. 

ǂKhamǀgôadi tsî axagu hîa ǁaupexa 13 kurin !nâ hân ge Angolab tsî Namibiab !hūǀgorade xū tama i ase tsēkorobe ra ǂgâ ka ǂoa in nē mā-amsa tama ǂharugub !khauǁnuiba ǁamaxūs diba xu domdore. ǁAma-aon !gôab ge Namibiab ǀkhāba xu ra ǂharo. 

Angolaǁîn ge korosa xu 25litergu !gabadi !khauǁnuiba kaise supu ǂganǀgaub ai Namibiab !nâ-i ra ǂgans xa ra ǁamaxū, hîa !Khauǁnuiba xu a kurusa xūn tsî ǀGaib ǂHanumāsa ra !ûǂamsa. 

ǂHanusi ǂan!gās lesensisa ūhâ ǂharugu!khain ǀguin ge nē xūna ǂgâxa tsî ǂoa-ūsa a mā-amsa. 

Ohangwenab auto!nari-aon ge !nāsase ǁîb a ǀgū autoǁai!khaib kōse ra !nari tsî ǁaupexa N$3.80 ai ǀgui litera ra mātare. Nē mā-amsa tama ǂharugu-aon ge N$40 ai 5litergu !khauǁuiba tsî N$280 ai 25litergu !khauǁnuiba ra ǁamaxū, Namibiaǁîn N$15 ai literi !khauǁnuiba autoǁai!khaigu tawa ra mātare hîa. 

Auto!nari-aon ǁnā !â!âb ai ǁan hân ge !nāsase nē !khauǁnuib di 25liter !gabade ǁama tsî omdi tawa sâumâi tsî ǂhâb ka hâ o, autode ǀoaǀoas ǀguisa ra dī. ǂOa ge kurib !nâs ge Ministeris Maindi tsî ǀGaib disa Namibiab ǀawa!namn ǀkha ǀhao hâse nē mā-amsa tama ǁaxasib ǂnamipe ǁanǂgāsabena ge gowaǀî, xaweb ge mâsiba noxopa ǀkhara tama hâ. 

ǂOa ge wekheb Wunstaxs aib ge New Eraba ǀnî khamikō !gôab ǁamaxū-aon ǀkha Oshikangos tawa gere -gam soab ain ge ǁîna a !ereams ge, Oshikangos !nân ǂgui ǁama-aona hâ, !gōsase !gae-auto!nari-aona tsîs Oshikangosa nēs !aroma ǁîn !oagu ǂharugub !aroma a ǂoaǂamsa !khaisa. ǁÎn ge a mîs ge, ǂauna !nādi kōsen ǁîna Namibiab ǀawa!namn xa ra sauruǂuihesa xawen nē ǁaxasigu ǀkha ǀû tidesa, ǂharugub kaise !gâise ra ai!gû amaga. 

Nē ministeris di komisares Maggy Shinos ge ge mî, nē mā-ams ose ra dīhe ǂharugub ǁîn tsîna ǂâiǂhansens !nâ ra mâisa, xawen ǁîna ǀgaib !ûǂamaona !khōsis !nâ ūs diba ū tamasa tsî ǁnā-amaga ǀawa!namna ra ǂgansa, sîsenni tsî ǁgui-ais âna ǂâuǀoasasib !nâ dīǂuisa.

ǀAwa!namn mîgowaba-aob ǁnā ǀkharib !nâb, Kaume Itumbab ge ge mî, !hūǀgoras kaise ǂauna soade ǂgâs tsî ǂoas !aroma ūhâ tsîs nēsa ǀawa!namn di sîsenni nē !ûǂamaona !khōsis !nâ ūs disa ra !gom!gomsa. 

Itumbab ge ǀhûhâsigu khoena ra ǂgan, in ǀawa!namn ǀkha sîsenǀhao tsî hui nē ǂhanuo!nâ ǁaxasiba ǀamǀams ǀkha.


2022-01-18  Festus Hamalwa

Share on social media