New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAwa!nam-i ase mâi-ai!âsens ǀhôakao ǂkhawadīgu ge ra ǂharo

ǀAwa!nam-i ase mâi-ai!âsens ǀhôakao ǂkhawadīgu ge ra ǂharo

2021-04-13  Albertina Nakale

ǀAwa!nam-i ase mâi-ai!âsens ǀhôakao ǂkhawadīgu ge ra ǂharo

Nausas ǂâibasens ǀawa!namsaraba ǂgaeǂgās diba ǂnīsasib tsî !gôasiba ǁgaus ase hâ tsî ǁnās !nâ-ū !hūǁîsisa aimâis ti ra ǂâibasen, xawe i ge !hau!hausase Namibiab !nâ ǁnāti ī ǀhôakao ǁaxasiga ǂhanuo!nâse nē saraba ǀgūǀkhā tsî ǁîba ǂgaeǂgā hâse ǂkhawadīga dīs !gôaga ra ǂharo. 

Mâsib hîa ra ai!gûb ge ǁnā sîsenni !nâ mâ tama khoe- ra ǀawa!namn tamas ka i o ǁkhaubasens mâisan saraba ana tsî supuse ǂâioǂamse hâ !hūǁîna ra ǀhôakao. ǂKhawadīb tsî ama tama ǁkhae-amdi daogu ai ra hâdi tsîn ge ǀguiǀguibe khoen hîa ǀawa!namn tamas ka i o ǁkhaubasens mâisan saraba ǂgaeǂgā hân xa ra dīhe. Namibiab ǀawa!namn ge !nurihe gesa !oa ai!â gere ǂoa wekheb ai ǁnāti ī ǀhôakao ǁaxasin ǀkha mâ khoena !khōsis !nâ ge ū. 

!Nēsase nē sarana ra ana tsî nē ǀhôkao ǁaxasin !nâ !ân, ge !aruǀî sîsenni !nâ hâ tama khoena tsî noxopa a ǂansa !khais ge, ǀnai ge a ǁōǂoa ǀawa!namn tamas ka i o ǁkhaubasens mâisan di ǀaokhoen ge nē sarana ra anama. 

New Erab ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâb ge ǀasase ge ǂnûikhâiǂai!nâhe !Nakaǂnôa Inspekter Xenerali Joseph Shikongoba ge ǂan!gâ, ǀawa!nam tama !âna ǁnā saran !nâ hâse ǂkhawadīb !nâ ǁhaos nēsi ǁnaetisase hâsa.”Sida ge a ǂnoa!oa ǁoa, ǀawa!namn di saran !hūǁîn hîa ǀawa!namsis !nâ hâ taman xa ra anamahesa. ǂAns ǀkha da ge ǂnôa, ama tama ǀawa!namsis !naka khoena ra !hasarama khoena hâ, ǂan!gâsa tama auto ǁkhae!khaide daogu ai mâi tsî ǀhapio khoena xu ǂganamǂgāhen nîs di ǁgaris !naka marina kurus hân hâsa. 

ǀNîn ge nē sarana ǀhōsan tamas ka i o ǀaokhoen hîa !aruǀî nēpa sîsen tamana xu ge hō,” tib ge Shikongoba ge mî. 

ǀGūǁaes ge !nae!khaisa ge hâ i, ǀgui khoeb hîa ge Otjomuises ǀawa!namn beros tawa ra sîsen gere dīsen tsîb ge ôa!nâdi khao!gâ !khōsis !nâ ge ūhe. Shikongob ge ǀhûhâsiba ra ǂgan, in ǁîn ǀgūse mâ ǀawa!namn bero-i tawa ǁîn omdi !nâ ra ǁgoema sarana si ǁkhaeǁnâ. 


2021-04-13  Albertina Nakale

Share on social media