New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀAwa!namn ge !gangu ǁga go !oa ǀhubuǀhubusenxūn !khams ase

ǀAwa!namn ge !gangu ǁga go !oa ǀhubuǀhubusenxūn !khams ase

2021-07-27  Bernard Nyambe

ǀAwa!namn ge !gangu ǁga go !oa ǀhubuǀhubusenxūn !khams ase

ǀAwa!namn danab, Sebastian Ndeitungab ge ǂoa go sâǁaeb !nâ ǀawa!namna ǁîn sâ-aeb !norasasiba ǁawoǁawos sîsenxasigu !nâ ǀAnes tsî ǀAeǁgams hâra !nâ go ǁhao hâ i, tsî ǁnā soakha !nâ ǀawa!namn ǀguis khami ī !gâi!gâibasen-i tsîna mā-amsa tama ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha ra ǂharugu khoena ǀgaisase gere !khâikhom. 

Sida ge ǀhubuǀhubusenxūn !oa-ai hâ !khamsa ǀû tide”.

ǀHubuǀhubusenxūn ǀkha !gaeǁaresa ūhâ ǂkhawadīb ge sâǁaeb ǂkhawadīb !nurib ǀawa!namn diba ge ǁgoeǂam hâ i, ǁnāpan ge ǂauna khoena nē !ûǂams ǀkha !kharaga ǀhubuǀhubusenxūna ǀhanahe tsî !khōsis !nâ ūhese. Ndeitungab tsîn ge ge !â i ǁnā ǀawa!namn hîa ge !gaeǀkhādi xana-i dide ǀAnes !nâ mâ om-i tawa a hōna. 

Noxopan ge ǀgam omra tawas tsîna xana-e ge hō tsî !nona khoega nēs ǀkha !gaeǁaresa ūhâse !khō ge ū, nausan ǁkhāsib nē xana-i diba noxopa nē ǂhôas gere ǁgâihe ǁaeb ai ge ūhâ tama hâ i xawe. 

Fraitaxtsēkam 9:10 ǁaeb ai Omakange Iitananga daob ǁkhaes. Omusati ǀkharib dis tawab ge 29 kurixa khoeba xana-i ǀkha !khōhe tsî !khōsis !nâ ge ūhe. 

Nē ǂâisāhe ra khoeb ge ǀawa Toyota autos ǀkha Ondangwasa xu Kamanjab ǁga ge !oa hâ i tsî daob ǁkhaes tawa ôa!nâdi ǁaeb !nâ xana-e ge hōhe. 

ǀAeǁgams di Khomasdal ǁanǁguib !nâb ge 18 kurixa ǂkhamkhoeba koro !gaeǀkhādi kokain puier-i tsî ǀgui tsautsausa tama kokain-i, hîa ǁkhāsiba N$2 600 ai ra ǀnōhe-i ǀkha !khōsis !nâ ge ūhe tsî Katuturas ǀAwa!namn Stasis tawa ǂnôa. 

Satertaxtsēs ais ge 46 kurixa khoesa, Lukas Stephanus !âb Khāxatsūs dib !nâ, 12 ǀoasa mandrax peldi, !khare mandrax pels tsî ǀgamhakaǁî!âb mandrax peldi dib hîa N$1 560 ǁkhāsib ai ra ǀnōhen ǀkha !khōsis !nâ ge ūhe. 

ǁKhā Fraitaxtsēkam !uia gu ge ǀAsab !nâ 5 ǂâisāhe ra khoegu hîa 24-49 kurin ǁaegu hâga, ǀawa!namn di ǁnara!nâdi khao!gâ 54 !khaeǀkhādi xana-i didi tsî ǀgam tsî !khare mandrax peldi ǀkha !khōsis !nâ ge ūhe, nausab nē xūn ǁkhāsiba noxopa ge ǂanǂuihe tama hâ i xawe. Satertaxs ai, ǁaupexa 16h00 î ge daogu ǀgoras Khorixas, Kamanjab tsî Outjob dis tawa, 41 aorekhoeba !khōsis !nâ ge ūhe, xana-i ǀkhab ge !khōhes khao!gâ. 

!Gomenǁgams di Narravilles  Shell !Khauǁnuib ǁAi!khaib tawab ge 23 kurixa ǂkhamkhoeb hîa xana-e ǁamaxūs ǀkha ra ǂâisāheba, xana-e mā-ams ose ūhâs ǀkha !khōsis !nâ ge ūhe. 

Mîhe rasa !oab ge ǁîba N$1 600 ǁkhāsiba ūhâ xana-I hîa 32 kiloxramgu !khomma ūhâ-e ǁnāpa ǁama-ao-e nî ǁkhaeǁnâ ge is ge. 21 Kurixa ǂkhamkhoeb tsîn ge xana-i, N$750 ǁkhāsiba ūhâ-i ǀkha ge !khōhe. 

ǀGam khoekha, 22 tsî 24 kurixab hâkha tsîn ge !Gomenǁgams !nâ 1 585 xramgu xana-i tsî haka Ecstasy pelgu hîa N$80 250 ǁkhāsiba ūhân ǀkha !khōsis !nâ ge ūhe.


2021-07-27  Bernard Nyambe

Share on social media