New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / ǀAwa!namn ge ra mîǁgui !hūba xu !hūb ǁga ra hâ auto !nariba ǁkhaesa

ǀAwa!namn ge ra mîǁgui !hūba xu !hūb ǁga ra hâ auto !nariba ǁkhaesa

2021-06-08  Albertina Nakale

ǀAwa!namn ge ra mîǁgui !hūba xu !hūb ǁga ra hâ auto !nariba ǁkhaesa
Top of a Page

ǀAsase ge ǁgaumâihe !nakaǂnôa ǀawa!namn inpekter xenerali, Joseph Shikongob ge ra mîǁgui ǁîn nî hoa ǁkhāsib ǀkha !narisa auton hîa !hūǀgorade ū ra ǂgâxa-ūhena ǁkhaesa, !gōsase ǀgūse ǁgoe Angolaba xu. 

Shikongob ge nē !haros inspekter xenerali beros disa nē kurib !Hoaǂkhaib !nâ a ū!khuni, dib ge ǁîba ge mîmâi, ǁanǁare-ao !hūgu ǀkhab nî ǀhûǁarebese sîsenǀgauga ūhâsa, ǂgaiǀons ai ǂaidi ǀkha !hūgorade !gû!kharu!nâs tsî ôa!nâde dīs tsîna, ǁnāti ī mā-amsa tama auto !narib ǂkhawadīb hîa !hūǀgoradi tawa ra hâba ǁkhaes ase. 

!Hoaǂkhaib nē kurib dib !nâ ǀguigu ge disi Namibiaǁîga !khōsis !nâ auto !narib ǀkha !gaeǁaresa ūhâse ge ūhe. 

Nē auton ge ǁae-i khao!gâ Angolab !nâ sī ge hōhe. 

ǁKhā  !nâb ge Ohangwena ǀkharisi ǂkhawadīb ôa!nâ-ao !khōdana-aob Zacharia Amakaliba ge mî, 45 auton ge ǁnā ǀkharib !nâ 2019ǁî kurib !Khanna xu nē kurib !Hoaǂkhaib kōse !narihe hâsa. 

Amakalib ge ge mî, nē !narihe ge autona xun 26 autona a hō-oahesa, ǁîna xunǁkhaisana Angolab !nâ ge hōhe tsî 19 autona noxopa ra ôahese. 

ǀAwa!namn ge ge ǂan!gâ, nēti ra !narihe auton ra !gâu-amdi ase xoaǁguisa tama ǂgâ tsî ǂoa-amdi !nâ-ū ǂgâxa ka ǂoa-ūhesa. 

ǁKhāti ge a !gāsa tsî ra !nurihes ge nē auto !nari-aon tātsē Oshikango !Hūǀgora !gâu-amsa sîsenū tama hâsa. Nē auto !narib ge Angolaba xu Namibiab ǁgas tsîna hâ. 

Nē kurib ǀKhūǁ-khâb !nân ge Namibiab ǀawa!namn Ohangwena ǀkharib dina !nona !narisa auton hîa Angolaba xu !narihe hâna Namibiab !nâ hō tsî gere ǁkhaeǁnâ. 

Nē ǁkhaeǁnâs ǁaxasib hîa ge Oshikangos !nâ hâ ib tawa di ge Toyota Prados tsî ǀgam Kia Sportagera hîa ǀhaob ai N$1,5 miljuns ǁkhāsiba !khōǂgā hâde ǁîn ǂhunuma ǀhonkhoen ai ge ǁkhaeǁnâhe. 

New Erab ǀkhab ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai ūhâ i dî!nâ-gamǁares !nâb ge Shikongoba ge mî, auto !narib di mâsib ǂgurob ge !gomsi khami nēsi ī tamasa. 

ǁîb ge sao ra ǀkhariga ǁîgu !nāsase nēti ī autona !narihe tsî ra ǂgz-ūhese ge ǁgauǂui, Ohangwenab, Oshanab tsî Omusati hâga, ǁnāpa di ǂkhawusa mâsib !nâ hâ tamas ka io ǀkhais ǀkhasa ī !hūǀgoras !gâu-amde hâ amaga. 


2021-06-08  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page