New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babalehi bazekisa liluko la mabasi

Babalehi bazekisa liluko la mabasi

2021-03-15  Maria Amakali

Babalehi bazekisa liluko la mabasi

Babalehi babalalu, ili bayahi banaha Congo bane basabezi mwanaha Namibia bazekisa liluko la mabasi, kakusabisa kubakutisa kwanaha ya sipepo. 

Bazekisa liluko kakubatiseza sabo ya munahano, kulatehelwa lituwelo ni ketululo yene batalimani ni yona hane bahanezwi mayemo akusabela mwanaha Namibia.

Niyigena Lucien, Ngeleko Rody ni Kwizera Fiston babata tifo ya masheleñi alikana N$356 400 kubamulao mwanaha Namibia.

Bulalu baile kwa Khuta Yepahami kuyobata taelo yeka hapeleza muzamaisi mwaliluko la mabasi mwanaha Namibia kubalifa N$100 000 yakubatiseza sabo ya munahano, hane basabisa kubakutisa kwanaha ya sipepo mwamazazi amashumi alobañwi, ii kone basabile teñi mwakweli ya Yowa 2019.

“Mutuloupa ni wiko wanaha ya DRC kusana ni mifilifili yetiswa ki bakwenuheli banaha Rwanda baba lwanisa sisole sanaha Congo, ili taba yetisize mafu abolule babayahi banaha Congo kutisa cwale,” kubaleha liñolo la buitamo la sikwata. 

Babata N$100 000 yeñwi yakutibelwa kuipeleka kasamulaho aku amuhiwa mañolo abona abukwaezi. 

Babulela kuli bakwalezwi kwasibaka sa masabelo sa Osire kuzwa la 14 Muyana 2020 mi basiilwe basina kolo yakubeleka. 

Hala kulatehelwa lituwelo babulela kuli kuzwa la 14 Muyana 2020 kutisa lizazi la katulo babata N$56 400 kweli ni kweli. 

Babulela kuli nebafumana N$56 500 kweli ni kweli kanako yeba tofiwa liñolo la kufunduka kwa Osire.

Babata hape N$100 000 yakusinyasinya liswanelo zabona, kaku batokwisa maino mwanaha Namibia. 

Lucien ni bahabo nebakupile masabelo mwanaha Namibia la 12 Liatamani 2019, kono kupo yabona nehanilwe. 

Muzamaisi mwaofesi ya babalehi Likius Valombola ni yena naiketezi kusabafa mayemo abubalehi kakelezo kuzwelela kwa katengo kakatalima litaba zabubalehi. 

Valombola ubulela kuli hakuna litaba za sabo kapa nyandiso zene fumanwi mwanaha yahabo sina mone babulelela. 

Nebalwanisize keto yeo kwa katengo kakabona za buzwahule, ili kane kalumelelani ni keto mwakweli ya Liatamani 2020. 

Mwakweli ya Lungu 2020, nebafilwe mazazi amashumi alobañwi akuli bafunduke, ili ane aekelizwe hape ka amashumi alobañwi la 22 Lungu 2020, mi nafela la 31 Ñulule 2020.

“Babonisize kuli habana swanelo yakupila mwanaha Namibia, kasamulaho akufela kwanako ya sishemo,” nekubulezi Valombola. 

Naekelize kuli sikwata nesi filwe nako ya sishemo kuli balukise kusina kapelezo mwakukutela kwanaha ya sipepo, kapa babate masabelo mwanaha isili. 

Sikwata kanako ya cwale sikupile masabelo mwanaha Finland. 

Simeon Riruako uyemela liluko la mabasi, haneli sikwata nesi ketile kuikemela.


2021-03-15  Maria Amakali

Share on social media