New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Babalikana likiti liketalizoho balwanela misebezi ye48

Babalikana likiti liketalizoho balwanela misebezi ye48

2022-06-06  Aron Mushaukwa

Babalikana likiti liketalizoho balwanela misebezi ye48

KATIMA MULILO – Baipapati bababata misebezi babafitelela likiti zeketalizo, neba kamuhezi kwaofesi yebona zamipendo ni pukelezo yalimunanu mwa Katima Mulilo Labune, kasepo yakufumana kwamisebezi yemashumi amane kayelobapeli (48), yene hatisizwe kiofesi. Misebezi yaswalelele yalikweli zetalu ingelezi cwalo ni misebezi yakupenda likomu, nikubeya linombolo kwamazebe. Baipapati bane baile kwaofesi nebana nikuyo nopa hala tupampili twa ee kapa awa.

Yomuñwi wabane baile kwaitaula kwamisebezi Peter Mwilima nakomokile kubona undi wanyangela, mi kasamulaho akulibelela nako yetelele takazo yahae ni sepo yakufumana musebezi yamubooloka. “Sicaba seli fa kisesiñata hahulu, hape nzila yesweli kusebeliswa yazwafisa. Batu babañata basweli kukuta, kakuli babiza hape bayema, hape babiza. Fokuñwi wena winzi kwa 5000 kona kuli wazwafa luli, nikukuta feela kwandu. Babañwi bana ni misebezi kwandu yene baswanela kueza kono baizo isiya kutaha kwanu. Nina kale nizwafa bakeñisa kuli haniboni cinceho,” nekubulezi Mwilima.

“Mayemo ali kwanu azieza, nifitile kwanu kakusasana kanako ya 08h00, halubulela fa seli 11h00. Lunze luyema mwamibamba hape lwazwa mwateñi. Hape kuzibahalile kale kuli tupampili twabatili kona totuñata, kikuezeza feela kuli mutu asike akuta asika nopa kale, ili kuli kusike kwabonahala inge unahile musebezi,” nekubulezi muipapati yomuñwi Mutumba Masikili. Muipapati yomuñwi Sama Viola nailo zwa kwa Zilitene kasepo yakutofumana kwamisebezi. “Nizo zwa kwahae kutaha kwanu, hanitofita kuli nitoshoka mayemo, nitilo fumana kuli nombolo kiyetuna, mi hape batu babonahala kunyanda luli. Hanizibi kuli lukazwa nako mañi kwanu. Mwendi manzibuana,” nekubulezi Sama.


2022-06-06  Aron Mushaukwa

Share on social media