New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balekisi balitapi bazwelapili hala korona

Balekisi balitapi bazwelapili hala korona

2021-05-03  Staff Reporter

Balekisi balitapi bazwelapili hala korona

Aron Mushaukwa

Lifasi loote halinze limangana ni butuku bwa kakokwani ka korona, ili kakase kafofalize lipisinisi kaufela, balekisi balitapi mwasikiliti saZambezi bazwelapili kulekisa litapi, sina mone baezezanga mwalilimo zefelile pili butuku bwa Covid-19 busika fita kale. 

New Era neikopanyize ni balekisi babañwi kwamusika wasicaba waKatima Mulilo, ili bane batolokile maswenyeho abatalimani niona mwakulekisa litapi. 

“Pisinisi yakulekisa litapi kiyende sina haitisa pene onafo feela, kakuli haulibeleli mafelo akweli kuli ufumane masheleñi. Kono kubonahala inge Covid-19 ifofalize pisinisi yaluna, kakuli nombolo yabaleki baluna ise ikutezi fafasi.

Kukwalwa kwamiseto nikona hakusika tusa, kakuli litapi neli lekiwa luli mi nelulekisa kwabazamayi kuzwelela lifasi loote. Mane ni babazwa mwa Zambia nebakona kutaha kutoleka kwanu. 

Kaufela zeo lilu zielize. 

Lusweli kulekisa, kono halufumani ñambekelo sina sapili,” nekubulezi mulekisi walitapi Erica Sibuku.

Mulekisi yomuñwi walitapi, Mary Muchaka nabulezi kuli litapi nihali bonahala kuli kisico sakamita mwasikiliti, linako zeñwi bahapelezwa kukutisa liteko fafasi bakeñisa litongoko kwabaleki kuli zatula.

“Haluna baleki babañata. Tapi yoswanela kulekisa N$10 waipumana so ilekisa N$5 kapa N$3. Koluleka litapi nikona sekutula kasamulaho akulemuha kuli nelu eza masheleñi. Kono halusana baleki mi kekezo yelufumana seli yenyinyani. Kono nibata kubulela kuli hakuswani, lukona kufepa mabasi aluna, ni kulekela bana baluna zebatokwa kwasikolo,” nabulezi. 

Mezi mwanuka ya Lyambai hanze akala kabubebe mwaliviki zefelile, kuitekezwi kuli lipapati lika kala kufumaneha kabunolo. Kacwalo liteko zalitapi likaswana likuta fafasi. 

Liteko zalitapi mwamusika wasicaba waKatima Mulilo limwahala N$5 ni N$50.


2021-05-03  Staff Reporter

Share on social media