New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Balekisi balitapi bazwelapili hala korona

Balekisi balitapi bazwelapili hala korona

2021-05-31  Aron Mushaukwa

Balekisi balitapi bazwelapili hala korona

Muyemeli wasilalanda sa Katima Mulilo yatolopo John Mukaya utimezi, kasamulaho nabile mwakozi yafamukwakwa Labulalu kanako yebato eza 19h15. 

Zeo neli ezahezi motikala yahae yamufuta wa VW Polo haicaisana toho katoho nimotikala yelonga basupile yamufuta wa Toyota Noa mwasilao sa Mpyu, kwamukulela wamukwakwa wa Katima Mulilo-Ngoma. 

Mukaya nailo timela amano yofita kwasipatela sa Katima Mulilo. 

Piho yasipokola ibulela kuli Mukaya yanana ni lilimo zemashumi amane kazelobañwi, yanali anosi mwamotikala yahae, nataba kufitelela motikala yeneli fapila hae, halatehelwa kamaiso yamotikala nikucaisa motikala yene itaha kwapili.

Taba yeo netisize lifu laputako la Gift Sibungo Sisamu yanana ni lilimo zemashumi amalalu, ili yana kwezi mwamotikala yene taha kwapili. 

Babañwi balishumi kaalimuñwi bane bakwezi mwamotikala yeo, kungelela cwalo ni banana baketalizoho, nebailo lobazwa kaufela mwasipatela sa muuso sa Katima Mulilo. 

Babalalu kubona nebalobalizwe mwamuzuzu wababatokwa pabalelo yetuna. 

Banana nekuna ni musizana walilimo zesupile, mushimani walilimo zesilezi, musizana wasilimo silisiñwi, ni limbututu zepeli zeo lilimo zazona nelisika zibwa kale. 

Piho yasipokola hape ipaka kuli taba yabubangoki yanombolo 86/05/2021 nekwaluzwi.

Mukaya yene ili muyemeli wakopano ya Swapo, neli yomuñwi wabayemeli basikiliti sa Zambezi mwandu yabubeli yamulao. 

Muinasipula wakatengo kasikiliti sa Zambezi Matengu Simushi, yana boni kozi, napakile lifu la Mukaya kuba lisuba lelituna kwasikiliti ni naha kabutungi. 

“Lulatehezwi kimembala yana sepilwe, mutu yana sebeza katata mwasikiliti. Nihaiba kwandu yamilao yabubeli, nemukona kubona musebezi wahae hana lwanela Brendan Simbwaye ni Greenwell Matongo. Nabata kuli masapo a Matongo akutiswe kwahae, nikuli libita la Simbwaye libatiwe ili kuli bafiwe tompo mwasikiliti. Nihaike kanako yamikopano yakatengo kasikiliti nafitisa manzwi ahae. 

Mwalikweli zeketalizo zeni belekile niyena, neli mutu yanana niciseho. Kacwalo sikiliti kaufela silatehezwi hamoho cwalo ni naha kabupala,” nekubulezi Simushi. 

Mueteleli wakopano ya NDP Martin Lukato niyena nafitisize manzwi ahae amatomolapilu mwaliñolo. 

Naize Mukaya “mwanakonyana nabonisize kwasikiliti kaufela ni naha cwalo kuli nasina sabo mi nabulela buniti.” 

Lukato naekelize kuli “sikiliti sa Zambezi silatehezwi kimueteleli sakata yana lwanela sicaba sahae, isi mba yahae kapa kopano.”


2021-05-31  Aron Mushaukwa

Share on social media