New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bashemi ba amuhela tiyeho yakukwalula likolo

Bashemi ba amuhela tiyeho yakukwalula likolo

2021-01-11  Maria Sheya

Bashemi ba amuhela tiyeho yakukwalula likolo

Bashemi babana ni banana babakena likolo ba amuhezi buiketelo bwa liluko la tuto kulyehisa kukwalula likolo. Viki yefelile liluko la tuto neli lemusize kuli likolo lika kwalula la 26 Sope, mi maticele bana ni kuyo ipiha kwa musebezi la 16 Sope. Baituti neba swanela kukutela kwa sikolo kacenu. Temuso netile kasamulaho akutalima kuekezeha kwa sabo ya buino bwa baituti ni maticele, kabaka la kukasha kwa lindinda la bubeli la butuku bwa Covid-19. Kutisa cwale batu babalikana likiti zene bainzi ni butuku kanako yacwale, mi babafitelela myanda yemibeli sebatimezi. 
Otilie Hatuikulipi, ili mushemi wa mwanana yakena mwasitopa sa bune, naize kuisa kwapili nako ya kukutela kwasikolo nekutile kanako yeswanela kakuli ubilaezwa ki kekezo ya babaswalelwa butuku bwa Korona. “Hani bilaeli hahulu kitaba yakuisa mazazi kwapili akukwalula likolo. Kamaniti ni ikutwa kutaba mazazi aisizwe kwapili,” nabulezi. “Nibilaezwa kikekezo ya butuku. Nenitabela kuli kabe neba kwaluzi kwa makalo akweli ya Yowa, kuli luzibe hande nombolo ya baba kaswalelwa butuku mwa kweli ya Sope, kuli lukone kulela hande. Hape neni sika lela hande kacwalo, kukafa bashemi nako yeñata kulekela banana zebatokwa kaufela.”

Mushemi yomuñwi Anna-Liisa Shaningwa, niyena nafitisize maikuto ahae. “Nihaike mihato yengilwe haifelisi butata, lwa lukuluha kakuba bashemi, kakuli nelu bilaezwa kitaba yakulumela bana baluna kwalikolo hala lindinda la bubeli la butuku bwa Covid-19, ili bobu bonahala kuhalifa,” nabulezi. Naekelize kuli: “Nibona kuli likolo liswanela kundongwama taba yalituto zakusebelisa intateti, kakuli banana baba safokola habakwansi kulatelela milao yefilwe mwakutibela butuku. Takazo yaka kikuli la 26 halikafita sekufumanwi mulelo sakata.” Liluko libulela kuli kamaiso ya sikolo itekezwi kutatuba tukiso yateñi hala kukutela kwasikolo kwa baituti kalizazi leli filwe.

Likolo hape liswanela kutaleleza kaufela zetokwiwa kuli likolo likwalulwe, mi hape liswanela kuikambota ni bashemi kuli lituto liswanela kufiwa cwañi, ikana yaba linako zeshelana mwazazi, mazazi ashelana, kukena mwalikwata kapa kaufela mokulukela kuli lituto lifiwe. Muñoli yomuhulu wa katengo kakayemela maticele ka TUN Mahongora Kavihuha, niyena na amuhezi tiyeho ya kukwalula likolo. Kono naelelize kuli tiyeho isike yafetuha kuba nako yakuca nala, kono ibe nako ya kukandekisana ni kusebeza katata. “Nihalushutana maikuto, kaufela luna ni kukandekisana. Luna ni kulela kuli lueza cwañi kuli likolo likwalule kaswanelo, ili kuli silelezo ya maticele ni baituti ibe teñi,” nekubulezi Kavihuha.


2021-01-11  Maria Sheya

Share on social media