New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bayahi ba Kabbe baikalelwa tala … muunda hautibisa masimu

Bayahi ba Kabbe baikalelwa tala … muunda hautibisa masimu

2023-03-20  Albertina Nakale

Bayahi ba Kabbe baikalelwa tala … muunda hautibisa masimu

KABBE – Patisiso iezizwe mwa silalanda sa Kabbe sesi katazwa hahulu kimuunda kunyatisisa balimi bane basinyelizwe kimuunda. Katengo kakabona za butata ni lisinyehelo kaswalisano ni likolo la makete ni likolo la tuto nekangile musipili waviki mukatumbi, kono piho haisika lukiswa kale. Muyemeli wasilalanda sa Kabbe ya Mbowela nasika fumaneha kuli ataluse kabutungi. Mubusisi wasikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu naize likolo lilemusizwe kuli haiba muunda inge uzwelapili likolo lika kwala ni kututela kwalibaka zelumbile. 

“Kuna ni sikwata sene si ilo batitisisa, mi kuitingile kwa bashemi, haiba habalati kututa, luka kwala likolo. Lukupa bashemi kusindeketa banababona kwalikolo, halulati kufumana mafu kono hakuna likolo zekwalilwe kutisa cwale,” nabulezi. 

Mulimi yomuñwi Lawrence Shinkisha, yo simu yahae netibisizwe kimuunda nabilaela. “Zene lucezi neli tibile mi hakuna kuba nikutulo. Haluna lico zakuca, kutata mi muuso uswanela kulutusa, nikulufa malonji akusebelisa kuya kwalisebelezo zabutokwa,” nabulezi.

Hanabuziwe kuli kiñi habasalati kututa, naize buñata bwabona kikobahulezi mi libaka zeo kizabutokwa. Lumba Kulatau kwa Ivilivinzi naize “zene lucezi lisinyehile, mi hakuna kuba nikutulo. Lusaba kuli kukaba ni linanga. Lukupa muuso kulutusa kulufa lico ni mashili kulwanisa minañi.” Yana beleka mwaofesi yebona zalitatubo Calvin Nyambe yapila kwa Nsundwa naize hakusikaba ni kutulo. “Kwamunzi waka nelu limile lihekele zepeli, neli tibile mbonyi isali yemezi. Buñata bwa likomu litutisizwe, mi luse lutalimana ni butata bwa mafulisezo. Hakuna mafulisezo amañata alikomu kaufela zezwile kwasaana,” nekubulezi Nyambe.

Balimi babañwi nebafile lipilaelo zeswana kuli masimu abona natibile mi nebakupile tuso kwamuuso. Balimi mwasilalanda sa Kongola nibona baikalezwi linanga mi kalulo yeo ne nitifalizwe kimuyemeli wa silalanda sa Kongola Benett Busihu. ”Pula nekalile hande mi balimi nebalikile kulima masimu abona kono zecezwi limano mela pula seya. Mbonyi haisafumani mezi isali yenyinyani haihuli hande mi ya oma ni kushwa. Hakuna kuba ni kutulo sakata, sihulu balimi ba mbonyi, haiba pula inge isakuti,” nekubulezi Busihu.


2023-03-20  Albertina Nakale

Share on social media