New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bazakuipeleka baelezwa kusebelisa hande lituso

Bazakuipeleka baelezwa kusebelisa hande lituso

2021-05-10  Aron Mushaukwa

Bazakuipeleka baelezwa kusebelisa hande lituso

Likwambuyu wabuino sakata Doreen Sioka, uelelize babafumana lituso kwaliluko mwamapurojekiti akuipeleka kuli basebelise hande zebafiwa, kusi cwalo liluko likaba amuha lisebeliso. Sioka nabulezi zeo Lamubulo mwamanzwi ahae ane abalilwe asiyo, kanako yakutambeka lisebeliso zamasheleñi alikana N$218 749 kubalobapeli mwasikiliti sa Zambezi. Lisebeliso zamasheleñi alikana N$63 010 neli lekilwe kikatengo kalifasi la Afilika, mi neli fiwa alimuñwi yabonahala kuli usebeza katata kono wakatazeha.

“Lulemuhile kuli kuna ni sebeliso maswe hala babañwi babatusiwanga. Kacwalo liluko lina ni tukelo yaku amuha lisebeliso, hamoho cwalo nize lekilwe katuso yakatengo kaAfilika, haiba inge kufumaneha kuli lisebeliso halibelekiswi zeli lekezwi,” neku elelize Sioka. Nakupile hape bane bafumani lituso kusebeza katata nikubona kuli bafumana miselo yeminde. “Babañwi nebafumani tuso kwamilelo ye kono mapurojekiti abona hasika zwelapata – mane amañwi ashwile. Kacwalo nimisusueza kuli mubeleke katata, mufundote lipisinisi zamina, mutahise miselo sakata mi namikupa muzwelepili ni lipisinisi,” nabulezi.

Imelda Mahulilo kuzwelela kwasilalanda sa Kongola ili yana ni pisinisi yakulima miloho, mi nabile yena yana fumani tuso kuzwelela kwakatengo kaAfilika, nasakoni kupata tabo yahae kaku ketiwa kuli afumane lituso. Hala zeñwi nafumani tanka yakubulukela mezi, genareta yakupompisa mezi, lingolobani, mahala ni lifocolo. “Nitabile hahulu kalisebeliso zeni fumani; lika tusa hahulu. Butata feela kikuli hakuna konilekisa zeni lima. Nilekisanga feela kubabali mwaminzi, kono habaleki hahulu. Nilakaza kuli kabe lufumanelwa kolukana lulekisa likutulo zaluna,” nabulezi. 

Yomuñwi yana fumani lisebeliso, Vincent Kabozu, ili yana ni pisinisi yakuuta likuhu mi nafumani hala zeñwi, waya yalikuhu, lishili lakuezisa muluti ni molicela likuhu, naize lisebeliso zana fumani neli mbuyoti mi lika tisa tuso sakata kwapinisi yahae. “Tuso yeni fumani kuzwelela kwaliluko ika nolofaza musebezi waka. Nina nibaleki babainelezi, sihulu babalekisa buhobe mwamusika,” nabulezi.


2021-05-10  Aron Mushaukwa

Share on social media