New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bidens ge Namibiab mâǂoahâ ǁaesigaosisa koasa ge mā

Bidens ge Namibiab mâǂoahâ ǁaesigaosisa koasa ge mā

2023-02-28  Loide Jason

Bidens ge Namibiab mâǂoahâ ǁaesigaosisa koasa ge mā

AMERIKAB di ǂGuro Taras, Jill Bidens ge Namibiaba ǁîb di mâǂoahâ ǁaesigaosis !aroma koasa mā tsî mî, nē mâsib ge ǁîsa nē !hūb ǁgas nî sarisa dīsa ge ǂgaoǂgao!nâ îs !aruǀî nē ǁaesigaosisa ǀgaiǀgai!nâ. Bidens ge !Hūb di Oms tawas ge Donertaxs ai !Hūb di ǁûb, Hage Geingob tsî taras Monica Geingos tsî nau ǂhanub sîsenaon ǀkha ūhâ i ǂûǀhaos tawas gere gowaǀî soab ai nē koasa ge mā. 

“Sida ge gere hā ǂgao, ǂan du ases ge nēsa a ǂkham ǁaesigaosi, tsî sida di ǁgūbas ge hoa !hūbaisise ǁaesigaoside ǂkhâ!nâsa. Sad age ǂoa ge kurib di Hôasoreb !nâ ge ǂangu tsî da ge ǁnā !gaeǁaresa ra ai!gû-ū.

Monicahâm ge kaise !nubu ǁaeb !nâ ge !gâ khoeǀhōsagu kai,” tis ge gere ǁgâiǂuisen. 

Wunstaxs ais ge Namibiab !nâ a ǂgâxas khao!gâs ge Bidensa aibe !Gari-aon ǁKhō!hanab tawa !khāsa sī ge ǁgui, ǁnān hîa ge nē !hūb di Aitsamamâbasensa a !khamban di ǂâiǂâisensa !oa. 

Geingos ge Bidens ǀkha Namibiab di ǁaesigaosis ǂnamipe ǀhû!khō tsî ge mî, ǀgui !aromas Namibiab !gâi tsî ǁkhoaxatama danaǂhôan ǀkha !auga!hūgu !nâ ǂansa tama !khais, sida sîsenxa ǁaesigaosisa ūhâ tsî ra sîsenǂam amagasa. 

“Ama ûisa ǁaesigaosis ge. Sida ge ǂgui !gôab ǂkhamkhoena ǁanǂgāsabese ūhâ, hîa nē ǁaesigaosisa ǀguixase ra !khoe-ūna, !hūǂhanub di !gâi ǂūsigu xa ra ǁāǁāhese tsî xawe aitsamaba xu hâ ū!oahesa ǂūsitanisenǀgaugu ǂgaeǂguis digu xas tsînase,”tis ge ge mî. 

“Sada !hūǁarehes ge ǁaesigaosis dīǀgaugu, mîǁguib sada khoen ûiǀgauga !gâi!gâi!nâs dib tsî ǁguiǂgāsens hoaǀkhākha danaose nî ǂoaxas di !hûǁares tsîna. 

ǀGui !gaeǁares hîa ta aiǁgause a ǂgai ǁkhās ge, PEPFARs hîa Amerikab !nâs ra ǀhuru !âsa hoa !hūgu hîas !gaeǁaresa  ū-ūhâgu !nâ ǁkhā ǁgaub ai ra !gûǁnâsa,” tis ge ge mî. Geingos ge ge mî, ǁîs ge  Bidensa a ǁkhauǂuisa Namibiab ǁga sarisa, ǁnāpas ge ǁîsa nē kurib !nâs Afrikab !hūga sarisa ra ǂâi!nâǁguisa a mîs khao!gâ. 

Geingos ge ge mî, ǂgui xūn hâ Namibiab !nâs ǁîsa Bidensa gere ǁgau ǂgaosa hîa ǂguro !nās ase Amerikab ǂGuro Tara-e xu ra ǀkhīsa. 

Monica Geingos ge !Nakaǂnôa Presidenti di taras, Sustjie Mbumbas xa ge ǁnūhe hâ i, ǁnāpan Universitaits Namibiab di ǁnae!nans xa îxa tsî ǁkhoaxa ǁnaeb tsî ǂnāb ǀkha gere khoakhoahe hîa. 


2023-02-28  Loide Jason

Share on social media