New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Build Togethersa xu ge !gâi!gâ khoen ge ǁîn mātare-oas xoaǁguiga ga dīǀoaǀoa

Build Togethersa xu ge !gâi!gâ khoen ge ǁîn mātare-oas xoaǁguiga ga dīǀoaǀoa

2022-05-24  Eveline de Klerk

Build Togethersa xu ge !gâi!gâ khoen ge ǁîn mātare-oas xoaǁguiga ga dīǀoaǀoa

TSOAXUBAMS - ǁNā khoen hîa Build Together ommās proxramma xu !gâi!gâba ge ǀaman ge ra ǂgaoǂgao!nâhe, ǁîn di mîmaisa mātare-oas maridi, Tsoaxubams !Ā!khōmais xan ge huihede sī mātare-oasa. 

ǁKhātin ai!â ra ǀawemāhe, in ǂkhari ǂharuguga ǁgâudi tawa tsoatsoa nē mātare-oas marisa hui!nâsens ase. 

ǂOa ge wekheb Fraitaxs ais ge Tsoaxubams !nâ nēti ī Build Togethers proxrammi !naka 70 disi omde gere ǁkhaeǁnâ!nâ ǁaxasib tawas ge, !Nakaǂnôa Ministers, Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens dis, Natalia ǀGôagosesa ǁnā khoen hîa nē omde hōs !nâ ge domdorena ge mîba, ǁîna suridesa maride mātare-oatsoatsoas ǀguis naun hîa noxopa nî huihese īna īǁkhāsiba nî māsa nē proxramma xu domdoresa. 

“Toxopa, tsoatsoa re sa surudeba mātares ǀkha in naun tsîna sats ǁkhāts khami nēpa xu !gâi!gâba ǀama,” tis ge gere ǁgoaǂui. Tsoaxubams ge 70 omde N$8.8 miljuns marisi ǁkhāsiba !khōǂgā hâse ge ǂnuwiba, ǂam hōǂgāde ūhâ ǁanǂgāsabea ǁnā !ās !nâ. Nē khoena xu ra !âubasenhes ge ǁîn nē omdi hîa ǂganǀgaub âde N$120 000 tsî N$140 000 ǁaegu hâdi !aroma N$80 000 ǀguisa mātare-oasa. ǀNî 79 omdi ge noxopa ǂnuwis !nâ a ǁaxa-ūhe. 

“Dītsâ re īǁkhā i as kōse, nē marisa ra mātarese hâsa mâ ǀgau-i ǀgui-i !nâs ka xawe ǂkhari ǂharuguna tsoatsoa tsi. Sado xu ra ǂgâxa-oa maris ǀkha ǀguib ge nē proxramma naun hîa ǂhâsib !nâ hâna nî hui ǁkhā. Sida ǂgao tama hâs ge ǀhubuǀhubusenxūn tsî nau hâ !kharaga xūn hîa ǀhûhâsib ai!gûsa ra khôaǁnân nēpa ǂharugu-ūhe tidesa. Nē omdi ge ǀgaisase !ā!khōmais xa marisise ra ǂkhâ!nâhe tsî da ge ǁnā-amaga ǂgaoǀkhāde a mā ǁkhā,” tis ge !nakaǂnôa ministersa ge mî. 

ǂGuro 30 omdi ge !Khaitsâb 2020 dib ai ge ǂnāǁnâ tsî !Hoaǂkhaib 2021 dib ai N$3.5 miljuns ǁkhāsiba !khōǂgā hâse ge dītoahe. 

ǀGamǁî !âb hîa 40 omde ge !khōǂgā hâ ib ge !Khanǀgôab 2021 dib ai tsoatsoa tsî ǁkhā kurib Hôasoreb !nâ N$5.3 miljuns ǁkhāsib a !khōǂgā hâse ge dītioahe.

 Aiǂnû-aos nē ommās proxrammi dis, Jeanette Fredericks ge ǁkhā ǁaxasib tawa ge mî, om-e ǀhonkhoe-aibasens hâ!khais ǀguisa mā tamasa, xawe sa khoesiba omkhâi tsî !naeb tsî sâsa ǂnamipeba sa ǀaokhoen tsî ǀgôana ra mā. 

Tsoaxubams ǀawemā!nans di Sîsenǂuira Danab, Archie Benjamini ge !oega ge mî hâ i, ǁîn ǁaupexa 22 000 khoena omn ǂhâsiba ūhâse xoamâi hâsa.


2022-05-24  Eveline de Klerk

Share on social media