New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Bupilo mwa mabala amuunda a Kabbe

Bupilo mwa mabala amuunda a Kabbe

2023-03-13  Albertina Nakale

Bupilo mwa mabala amuunda a Kabbe

Likolo zelobañwi mwalibaka zetibiswa kimezi amuunda mwasilalanda sa Kabbe lipotolohilwe kimuunda, kusiya baituti ni maticele mwasabo yakutiba kapa kulumiwa kilinoha, ili zese fumaneha mwamilapo yeli mabapa ni sikolo. Kutokwa linzila ni maino abaituti ni maticele kibutata bayahi basikolo batalimana ni bona. Buñata bwa bayahi ba Kabbe ya Mbowela ni Mutulo mwasikiliti sa Zambezi bakwalezwi mi habakoni kufumana lisebelezo zabutokwa bakeñisa kunanuha kwamayemo amezi mwanuka ya Lyambai ase asutelezi mihato yesilezi.

Katuso ya katengo kasikiliti sa Zambezi kakabona zakumamela linako zabutata, ili kane kaneuzi lonji ya mapokola, New Era nekonile kupotela likolo zelobañwi zetaselizwe kimuunda, kuyo shoka mayemo ni kuyo ikambota ni bashemi ni baituti baba taselizwe kimuunda. Likolo zetaselizwe kimuunda ki Namiyundu, Nankuntwe, Mpukano, Muzii, Kasika, Mbalasinte, Ivilivinzi, Ikaba ni Nsundwa. Ticele kwasikolo sa Muzii, Likando Mwalyana nabilaezi za linoha ni kutokwa limbuzi fasikolo. “Nelukalile kubona muunda mwakweli ya Sope. Nako ni nako linoha zetuna likena mwamandu aluna,” nabulezi, pili batu basika hasana kale kasamulaho akubona noha mabapa ni kilasi.

“Kwanu kwamuzii wakona kushwa ha ukula kakuli hakuna nzila, maticele konji habakupa kwabashemi. Sipatela sifumaneha libima zemashumi asilezi ili mwamezi hape. Sikolo sitokwa lonji ni mafula akuisebelisa,” nekubulezi ticele yomuñwi. Bodikal Halua ticele kwasikolo sa Namiyundu nabilaezi kuli muunda uba kwalezi. “Lutaselizwe hahulu, sina hamuiponela kuli mezi ainzi bukaufi ni sikolo. Nihaike kwena yakona kutaha busihu, linoha nizona zalukataza zataha kakuli kona mutunda osiezi osika tiba. Lutokwa muuso kuubela likolo kuli butata boo butatululwe,” nabulezi.

Theo Mbaimbai ili ticele kwasikolo sa Mpukano naize nihaike mayemo habilaezi, nibona batalimana ni butata bobuswana. “Liviki zetalu zefelile maticele kaufela fasikolo nebakula, konji kone lukupile mubeleki wamakete kululumela milyani, nalutusize kono kutata mwanako yaputako. Lituto lizwelapili, mi baituti bafuluha mikolo kutaha kwasikolo, babañwi bapila kwahule mi lutokwa matente kuli baine fasikolo,” nekubulezi Mbaimbai. Likolo za Kasika, Mbalasinte, Ivilivinzi, Ikaba ni Nsundwa ni zona litalimana ni butata bosuswana.


2023-03-13  Albertina Nakale

Share on social media