New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Congob !hūǁîn ge !hūb !nâ hâ !hūsaben !gôab !nâ a !nāsa

Congob !hūǁîn ge !hūb !nâ hâ !hūsaben !gôab !nâ a !nāsa

2022-06-07  Albertina Nakale

Congob !hūǁîn ge !hūb !nâ hâ !hūsaben !gôab !nâ a !nāsa
Top of a Page

ǁNāpan ge ǁaupexa 8 000 !hū!khai-ôa-aon tsî !hūsaben tsîna Namibiab !nâ hâ, ǁîn hoan xa a !nāsa !gôab din a Congob !hūǁîse, ǁnāpab noxopa Democratic Republiki Congob dib di ǀnî !âga noxopa sâsāo!nâsiba ra ai!gû mâsib xa ra !aromahese. ǁNān hîa !hū!khai-e ra ôan !khōǂgā hân ge sao ra !hūga xu hâ Bagladeshi, Burundib, Camerooni, Chadi, Central African Republiki, Ethiopiab, Congo Brazzavilli, DRC, Kenyab, Nigeriab, Rwandab, Senegali, Somaliab, Ugandab, Tanzaniab, Zambiab tsî Zimbabweb hâga xu. Hoarahus !khais hîa ǂhanusise Namibiab !nâ !hūsabena nî hâ!khaimā-aihes ge Osire !khūsaben !garo!āsa. Ministeris !hūb !nâ ǂgâxa tsî ǂoas dis di  Venantius Nauyomab, !nakaǂnôa direkteri, !hūsaben administrasis !âb !aromab ge gere ǁgui!ā, Congo!hūǁîn ǁarun tide ǁîn !hūb ǁga ǂkhîb !hūb !nâ hâ tama hîa ti ra mîsa. “Nausan ǁnāpa ǀnîna, ǂkhîb di ǁawosasib ga hâ, on nî ǁarusa hîan ge ǀnîna hâ, tātsēn Namibiaba xu ǂoa tidesa, ǂkhîb ga !hūb ân !nâ oaǀkhī xawe, ǁnā ǂkhîb hâhâ tidesan a ǂan xui-ao,” tib ge gere ǁgui!ā. Namibiab ge !hūsabena ǂhâbasa ǁkhaubas, ǂkhâ!nâs, ǁgau!nâs tsî !uru ǂurusib !oabade ra mā. Nauyomab ge ǁawosasiba ge mā, mîb gereseb Namibiab !nâ !hūsaben mâsiba !gâise ra ai!gûse. Nēs ge ra !aroma Namibiab ai!gû rase !hūsabesis ǂan!gâsa ra ôa khoena, Katima Mulilos, Zambezi ǀkharib dis xoamâisen senters !nâ-ū ra !khō!oasa. !Hūb !nâ ǂan!gâsa ūhâ !hūsaben hîa ǂgaoǀkhāsa ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawegu tsî ǁkhāsiga ūhân ge a mā-amsa, Namibiab !nâ sîsen tsî tamas ka i o ǂhunuma ǂharuguga ūhâbasensa.ǁNān hîa Oziresa xu mā-ams permets ose ra ǂoanab ge Nauyomaba !khâikhomsa gem ā, ǁîn ra xoaǁguisa ǂhanub xa ǂgaoǀkhāhesa, Ozires tawan nî hâse īsa. ǁKhā ǂhanub ge ǁîna ra mā-am, aiǁgause, Ozires !aura ra sîsenn tamas ka i o ǁîn ǂhunuma ǂharuguga ūhân, tamas ka i o ǀaokhoena ra sari ǂgaon nî mā-amsa ministerisa xu ǂganamsenbasa, in ǀnî khamikō ǁaeba Ozires !auga hâ. Mâtikō ǁaeb permetsats nî !khō!oas ge khoe-e xu khoe-i ǁga māsa !aromade xu nî hâ. ǁNā-amaga, !hūsaben !khaib !nâ permets ose hâs ge !gûǂams ase ra !gawaǀîhe, tsîn ge nēs !nâ ra ǀhapimāsen !hūsabena 90 tsēdi xa !nāsa tama tsēdi di !khō-oms ǁkharaba a ǁgui-aihe ǁkhā.  


2022-06-07  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page