New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Covids ge kurimagu !nâ ǀgui ra hâ ǁō tamasa - Shangulab

Covids ge kurimagu !nâ ǀgui ra hâ ǁō tamasa - Shangulab

2021-11-30  Paheja Siririka

Covids ge kurimagu !nâ ǀgui ra hâ ǁō tamasa - Shangulab

Covid-19 di ǁgauǁgaudi a ǀoas tamas ka i o ǁkhais ǀkha ǀgui !khais !aroman ge ǂgui khoena ra ǂgom ǁîs !haese !khaib ǁaeb !nâ ra ǂhīguhe tamas ka i o ǂherexasa. Nausab ge, minister Dr Kalumbi Shangulabage mî, nēb ama tama ǂgomǂgomǀgaus ǀguisa isa, komas Covid-19 ǀgamsa ǁaegu !nâ ra bē tamas ka i o ǁgoea-aisa, !kharu ge !nae!khaidi ge a ǁgau nē ǁōs kurikama-i ǀkha !gaeǁaresa tama !khaisa amaga. “Namibiab ge !nona Covid-19 ǀgauga nēsis kōse hō!â hâ. ǂGuro !nae!khais ge 316 ǀasase ǂhīguhe hâ !nae!khaide ǀgui tsēs !nâ 316 kōse a sīsa, 13 Aoǁkhumuǁkhâb 2020ǁî kurib dis aisa tsî ǁnā ǁaeb aib ge Namibiaba ǀgaisa ǀgamma tsēkorobe gere hō!â. ǀGamǁî ǁnāǂams Covid-19 ǀgapi !gôab ǂhīgudi dis ge 13 Hôasoreb 2020ǁî kurib dis ai ge hâ i, ǁnāpa da ge 683 !gôaba gui tsēs !nâ ūhâ ise. ǁNā ǁaeb !nâs tsînab ge Namibiaba gaisase ge ǀgamsa i,” tib ge Shangulaba ge mî. “!Nonaǁî ǁnāǂams ǁaeb !nâb ge Namibiaba ǁîb hoan xa a ǀgapi !gôab di ǀasa Covid-19 ǁōs !nae!khaide ǀgui tsēs, 24 Gamaǀaeb 2021 dis ai 2 547 ai a !nurihesa. Nē ǁaeb ge saob sada !hūb !nâ ra ǀuni!gû ǁaeb !nâ ge isa. Nē !nae!khaidi ge ra !gāsa kai Covid-19 ǂhīgudi mâǁae-i ǀgui ais tsî mâ !khai tsî ǀgam mâsi-i ! a hâ ǁkhāsa. Nē ǁōs di ǂhīgus ge khoeda xu hâ sada tanisens tsî !ûisens ai ra !gâbasen,” tib ge Shangulaba ai!â ge mî. Shangulab ge ǂurusib di !âba koasa gere mā, ǁîn ge ǂgui ǁgoaǂuidi tsî mâsiga a mâ!kharu!nâsa ǁnān hîa nē ǁōsa ǀaehâna ǀae!khōs tsî kō!gâs !nâ-ū, ǁnā-amaga a da !hūǁîda ase sada ǀae!khōs sîsenaona mādawa-am, in nē kaitsēdi ǁaeba Covid-19 ǀae-aon ǂâiǂhansens ose sâsase !kharu,” tib ge gere ǀkhoma. Namibiab ge ǀgūǁae !nāsa ǁgaragu Covid-19 ǂnamipe hâga ge !opo!opo, xawes ge nēsa Covid-19 go bē ti ǂâibasen tama hâ. !Ereamxasib nē ǁōsa xu ǁkhaubasens dib ge !nāsa !âb âba ǂhanuba xu ǀguiǀguibe khoen, ǀaokhoen tsî ǀhûhâsigu ǁga ge dawa!khunihe, Shangulab gere ǂanǂansa !oa. Covid-19 !goaxa ǁaeba da a ǀū, xui-aos ge nē ministerisa a ǁaxa ǂurusib !âba noxopa ǀgaiǀgaisa, ǂhanub tsî !auga mâ ǂnûiǂgādi huib ǀkha. ǂHanub ge ǁaupexa 15%gu !hūb mariǂnûiǂuis diba ǂurusib !âb ǁga kurikorobe ra mā!kharu tsî nēs ǀkha Abuja ǀHûǀguis ǁgui-ais hîa 15%gu xa a ǀoro mariǂnûuiǂuis ǂurusib !âba !hū-i !nâ māhe tides dis ai ra dīǀoaǀoa.


2021-11-30  Paheja Siririka

Share on social media