New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Dana!ās ge !âus !aroma ra xoamâi!nâhe xoakhâiba nî kō!gâ

Dana!ās ge !âus !aroma ra xoamâi!nâhe xoakhâiba nî kō!gâ

2021-11-09  Maihapa Ndjavera

Dana!ās ge !âus !aroma ra xoamâi!nâhe xoakhâiba nî kō!gâ

ǀAeǁgams !ā!khōmais ge ǁîs ūhâ !kharagagu koro xoakhâigu khoen hîa !hū!âdi !aroma ge ǂganamsenn dīn dide nî ǀguiǀgui, ǁnān hîa ge 2014ǁî kurib !nâ gere dīhe ǂgui !gôab !nâ xoamâisens !nâ !â in di ǀondi tsîna !khōǂgā hâse. 

Nē ǀondi ge elektronise nî ǂgaekhâihe tsî ǀAeǁgams !Ā!khōmais di websaeti ai !naohe, hoa khoen xa nî mûhese. !Ā!khōmais ge 40 580 ǂganamsendi !hū!âde ra omna ǂnuwibasens !aroma ôa khoen dide ge !khō!oa. ǀGuitimî, tsî di nē ǀonde ga ǂanǂanhetoa, on ge !âǀhuru-aona nî ǂganhe, in hâga ǀkharaǀkharasina ǂhanuǂhanu. 

ǁKhātis ge mā-amsa nî hâ, in kōǀî, khoen nē xoakhâib ai mân ǀnai omna ūhâ tama hâ ǀAeǁgams !Ā!khōmais !nakasa tsî ǁaeb ai ǂkhanimûse !ā!khōmais ǂans !naka nēsa hā-ū. 

Nē mîǁguib ge !ā!khōmais ǀawemā!nans ge 28 ǂNūǁnâiseb 2021 dis ai ūhâ i ǂnûs tawa ge ūhe. ǁKhātis ge ǀawemā!nansa nē aoǁguib ǁama ǂgaos !aroma ǂganamsen hâ khoen ǀonde ǂanǂanhes diba ge !khō!gâ. Noxopa ge aoǁguihe !khais î di hoa ǁanai!hūdi hîa ǂam ǂganǀgauba ūhâ ǁanǁguigu !nâ hâde, ǁnā khoen hîa !âus xoakhâib ai mâ ǀondi khoen !aroma !khōǀgarahe. 

Khoen hîa N$3000 tsî N$8000 ǁaegu hân ǀguin ge nî mā-amhe, ǁama ǂgao ra khoen ase xoamâihesa tsî ǁnān hîa N$3000 xa a ǀorose ra !khō!oan ǀguin ge nau khoe-i !hūs ai ǀkhuwi hâse hâib ai nî mâihe. ǀAwemā!nans ge mā-ams ose !hū!âidi ai ǁansa ǁkhaubas ase a ū mîǁguib ge, kō!gâsa tsî mā-ams ǀkha ǀguin khoena ǂnaumâisa ǁanǁguigu !nâ nî ǂgâsa in nēs !nâ-ū !hū!âde ǁgariǁnâ-aisens ǀkha ū. 

Sī!nâhe ǁkhā ǂganǀgauba ūhâ omn ǂnamipes ge ǀawemā!nansa ge !khō!gâ, ǂhanusi xoaǁguib nî hâsa, hîa hoa supu ǂganǀgauba ūhâ omn ǀAeǁgams !nân ǂnamipe hâ ǁaxasin tsî !gûǁnâǀgaga nî daoǁgausa. 

ǂHanusi xoaǁguib ǁgūbas ge, khoena ǁîn sī!nâ ǁkhā !harigu ai omn ǂnamipe ǂhanuse huiba māsa. Noxopa nî hâs ge, khoen nî ǂganǀgaub ai hâ ǁkhāsiba !khōǂgā hâ omna hō, mariǀkhuwisa sī!nâ ǁkhā omna ǁamas !aroma, ǂuru tsî !norasa ǂnamipeb īǁkhāsiba hō, tsî noxopa ǀnîna.     


2021-11-09  Maihapa Ndjavera

Share on social media