New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Dana!ās surudeb ge go kai … N$712 miljuns ge ǂhanuba surudehe hâ

Dana!ās surudeb ge go kai … N$712 miljuns ge ǂhanuba surudehe hâ

2021-12-07  Maihapa Ndjavera

Dana!ās surudeb ge go kai … N$712 miljuns ge ǂhanuba surudehe hâ

ǀAeǁgams !ā!khōmais surudeb ǂkhanis ge !kharu ge kuriga o bra kai o ra kai, !oabadi hîas ra mādi !aroma !khō!oa-aona xu hâ mātare-oas !nâ hâ !nubusin xa ra !aromahese, xawes ge ǀnî ǀgau-i a ǀkhai o ǁanǂgāsabena ǂhâbasa !oabade ra mā. ǀAeǁgams !ā!khōmais di mîgowaba-aob, Harold Akwenyeb ra mîsa !oab ge nē surudeba 30 Gamaǀaeb 2021 disa xu hāǀaro ra maris ose N$876 miljuns ai mā. 

!ā!khōmais nēs ge N$712 miljunsa ǂhanuba surude hâ hîa 1994, 1997 tsî 1999 hâga xu !goaxa tsî noxopa mātareǁnâtoahe tamasa. New Erab ǂhôare-ao-i xa ge dîhe dîs. 

tare-i ge nē surudeba mātaresa gere ǂhanis di soab aib ge ǁîba !eream tsî ge mî, “ǂGui ǁanǂgāsaben supubahe tama hâ ǁkhâkorobe ǁîn ra !khō!oa !oabade mātaresa, nausas !ā!khōmaisa ǀgauna ra ôa-am nē maride hōǂgāsa xawes ge nēsa ǀams ai surudeb ǀguiba ra ǂhākhâi.” 

Akwenyeb ge aiǁgause sao rana surudeba ge ǂhākhâin di ǀnîn ase gere ǂgaikhâi, daogu !gâi!gâidi hîa ge ǂnaumâiǁganǁguigu !nâ hâdi, xūn nî ǁamaxū!nâhe !kharaga ǁanǁguigu !nâ !khaigu tsî bēgu !oabade khoraǂuis tsî ǁîga sîsenxa ǀgaub !nâ ūǀgaras, nausagu ǂoa!nâs ai ra !naris ka hâ xawe. ”

ǁKhātis ge !ā!khōmaisa !kharaga ǁanǁguigu ǁga ǀaeǀaris !oaba!khaiga ge khoraǂui in hâ ra ǁgoaǂuide oe-am ǁkhā. ǁGam-i tsî ǂkhari-om !oabadi tsînas ge ǁnā !âgu hîas kaise ǀoro hōǂgāsa ra hōxugu tawas tsîna ge sī-ū,”tib ge mîgowaba-aoba ge ai!gû.

 !Ā!khōmais ge !nāsa marisa ǁnān hîa mātares ǁkhāsib ! hâ taman ǁanǁguiga !oa ge ǂhā, in hoana ǂhâbasa !gao!gao !oabade !khō!oa. 

!Ā!khōmais ge !gam !hoaǂharugudi ǀnâ ǂhanub ǀkha a ǁaxa mâtis mâ hâ surudeb N$712 miljuns diba !hū!ân mā!khunigus ǀkha a mātareǁoas ǂnamipe. Nē !kharaga ǀkhuwi maridi ge gaxuse !goaxa. 

Aiǁgauses ge !ā!khōmaisa 1994 !nâ Europab ǁGuridi Mariǂgaes tawa marisa ge ǀkhuwi hîa nēsi N$56.7 miljuns ai mâsa.

1997ǁî kurib !nâs ge Omkhâisens Mariǂgaes Afrikab !Khawagas tsî Europab ǁGuridi Mariǂgaes hâra tawa N$365 miljuns tsî N$200 miljuns hâra ge ǀkhuwi.


2021-12-07  Maihapa Ndjavera

Share on social media