New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Danakhoen ge !nāsa marisa ra ǂhâba

Danakhoen ge !nāsa marisa ra ǂhâba

2022-08-23  Kuzeeko Tjitemisa

Danakhoen ge !nāsa marisa ra ǂhâba

!Hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon hîa Zambezib, Otjozondjupab tsî Kavangob Aiǂoas Åkharib hân din ge a ǂkhîo!nâ ǁkhâkoroben ǂhanuba xu ra !khō!oa maridi Åkha. 

ǁîn ge nēsi ǂhanuba ra Åkhoma î di nē maride ǂharo ra ûiÅgaub ǂganÅgaub !oa unuhe. Nēs ge !nurib hîa ge !Haosi ÅAwemā!nans di aiǂnû-aob Lukas Muhab hîa ge Ågūǁae Ånîkhamikō ǁanin Åkha ǁnā !nona Åkhariga Åawemā!nans Åaweǁguisa proxrammi !oa sari hâ ib xa a ǁgui-ai!âheb !nâ a !khōǂgāsa.

Nē !nurib !nâ a !khōǂgāsa !gaesendi ge sao ra !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ǂgaeǂgui-aona xu hâ; Lusese, Masubia tsî Mayeyis hâna Zambeziba xu hâse, Kambazenbi Gao ǁGâus tsî Ovaherero !Hao!nāsi ǂGaeǂguis hâra Otjozondjupa Åkhariba xu tsî Gcriku tsî Hambukushu !hao!nāsi ǂgaeǂguira Kavangob Aiǂoasa xu. Teks-e ra mātare khoen ge ǂhanub xa ǂan!gâhe hâ !hao!nāsi ǂgaeǂguidi tsî ǂgaeǂgui-aon ǁkhâkorobe !khō!oamaridi ra mātare.

ǂHanub ge ǁkhâkorobe N$2 100 marisa 51 ǂan!gâsa danakhoen hîa !hao!nāsi ǂgaeǂguide danase mâba ra mātare, tsî N$1 800 senior !hao!nāsi Åawemā-aon hîa Åhaob ai a 306.Junior !hao!nāsi Åawemā-aon hîa a ǁîn tsîna 306 ge mâ-i hoa-e ǁkhâkorobe N$1 600 ra !khō!oa tsî N$1 300 mâ !hao!nāsi ǂgaeǂguis di administrasis !âba ra !khōdana-i !aroma.

!Hao!nāsi ǂgaeǂuis di !nari-ao-i ge N$1 000 ra !khō!oa tsî ǂan!gâsa !hao!nāsi ǂgaeǂguis hoasa N$3 000 ǁkhâkorobe. ÅHaob aib ge ǂhanuba N$20.6 miljunsa kurikorobe !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ai ra māǂui. Nē maridi xōÅkhāb ge ǂhanuba 2009ǁî kurib tsî 2016 hâkha ǁaegu Åasa 4x4 Toyota Hilux audoga hoa ǂan!gâsa 51 !hao!nāsi ǂgaeǂguide !hūb a ǂhabase ge ǁamaba, î di ǁîdi !ereamxasiga ǂâuÅoasase tsî ǁaeb ai !oaba di ra Åhûhâsigu ai!gûs !aroma dī ǁkhāga.

ǁKhātib ge ǂhanuba N$9 miljuns di ǁkhāsiba Åhaob ai !khōǂgā hâse, 20 !hao!nāsi ǂgaeǂguidi !aroma dana berode ge om. !Hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ge !hūb di ǁÛb, Hage Geingob Åkhāba xu gere Åauhe ǁîn ǂhanub xa Ågui ra kō!gâhe ǂgao, ǁîn !hao!nāsi ǁanin hâ hîa.

!khais ǂnamipe. ǁKhāti nē !nurib !nâ ra ǂganhes ge îb ǂhanuba, !hao!nāsi Ågora!gâ!khaigu sîsenxasigu ǁaegu !nâ !ûi-aon nî hâs Åkha hui, Ånî ǁaega gu nēti ī Ågora!gâ!khaiga Åhomab !nâ ra Åam amaga. Namibiab ÅAwa!namn ge ǁîna dana-i ǁga ū tama hâ tis tsînan ge !hao!nāsi ǂgaeǂgui-ana gere !nuri.


2022-08-23  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media