New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Daogu ǂGaeǂguis ge !nona omde Impalilasa ge ǀkhae

Daogu ǂGaeǂguis ge !nona omde Impalilasa ge ǀkhae

2024-05-28  Correspondent

Daogu ǂGaeǂguis ge !nona omde Impalilasa ge ǀkhae

Marythar Kambinda

 

KATIMA MULILOS – Daogu ǂGaeǂguis (RA) ge !nona omde Impalilas ǁgau!nâ-aon !aroma ge ǀkhae. Nē omdi ge mâs hoasa ǀgam ǁgoe!nâ!nā-omra, ǂnû!nâ tsî hâǁae!nâs di !nā-oms tsî ǂûsâi!nâ!nā-oms hâna xu hâ. ǁGau!nâs di direktorats Zambezi ǀkharib dis ge nē ǀkhaeba ge !khō!oa. 

ǀAsase go ǁkhaeǁnâhe omdi nēdi !nâ nî hân ge Impalila !Amǁareas Skoli di ǁgau!nâ-aon tsî ministeris !hū!nāsi ǁhōn dis di mâisan tsîna. 

Daogu ǂGaeǂguis ge nē ǀkhaeb a ǁîn di ǀhûhâsiba ǁkhawa mā-oas di !ereamxasigu di ǀgui ti ge mî. 

Daogu ǂGaeǂguis di Dana Sîsenǂuira Mâisab, Conrad Lutombib ge ǂhanusi ǁkhowa-ams Impalila daob dis hîa ge ai!â gere ǂoa wekheb ai hâ is di ǁaxasib tawa ǁnāti gere gowaǂuisen. 

Lutombib ge ǁkhā ǁaxasib tawa ǂkhari-omn tsîna Sub-Khutas hîa a Masubia !Hao!nāsi ǂGaeǂguis di !âsa ge ǀkhae. 

Nē ǀkhaeb ge Albius Kamwib, Ngambelas dib xa ge !khō!oahe.

 !Nakaǂnôa ǂGuro Minister tsî ǁkhāti a !nari!oabadi ministers tsîna ī, John Mutorwab ge nē ǀkhaegu di ǁkhaeǁnâhesa ge !khōdana hâ i.

 Daogu ǂgaeǂguis ge noxopa !kharu tsî, ǁaeb nēb ǀkha ra !gûǁare ǀgapiǀgauxa sîsenūxūna Ministeris !Hū!nāsi ǁHōn, !Hūb !nâ ǂGâxa ka ǂOas, !Norasasib tsî ǁAwosasib dis hîa Impalila !hūǀgoras tawa hâsa ge ǀkhae. 

Nē ǀkhaeb !nâ a !khōǂgāsan ge: ǀgam kompitera, ǀgam ǁgâinâs masinra tsî pasportde kō!kharu!nâ-ūs masindi tsîna.

Alex Sikumeb, ǁgau!nâs direkteri Zambezi ǀkharib dib ge ǁnā !nona omdi ǀkhaeba ministeris di ǀons !nâ !khō!oa tsî ǁnāpa xu ǁkhowa-amga Impalila !Amǁaresa Skoli di skoldanaba ge ǁkhaeǁnâ. 

Direkteri ge ǁnā omde nî sîsenū ǁgau!nâ-aon tsî !hū!nāsi ǁhōn ministeris sîsenaona gere ǂgan, in omde ǂhanub ǁgaragu tsî ǂgaoǀkhādi !oagu sîsenū tsî ǀoasa tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai !ûi!gâ, hoaǁae tamas nēti ī ǀkhaegu ra hāsa xui-ao. 

Sikumeb gere ǂgan tsî mîs ge, nē nî hâse i khoen nî ǂhanu ǀgaugu tsî ǁgaragu !naka nēpa ǂgâsa. 


2024-05-28  Correspondent

Share on social media