New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Doropa kuna kuhundira vatungimo vagaveko evango lyokuzugumina yihando

Doropa kuna kuhundira vatungimo vagaveko evango lyokuzugumina yihando

2022-04-21  Nuusita Ashipala

Doropa kuna kuhundira vatungimo vagaveko evango lyokuzugumina yihando

Ongwediva – Ndango zodoropa zaHelao Nafidi kuna kuhundira vatungimo morukanda rwa Eeshoke ntani Engela vagaveko evango eli nalikara asi lyokuzugumina yihando yipo vahageku ndi bvatunde kevango lyadivikwa lyakara poEhafo. Ehundiro eli kalitundire komukurona godoropa, Eliaser Nghipangelwa, morwa mundiro sikando sauvali kaguhwikire evango eli vakara nalyo lyokuzugumina yihando. Nampili ngomu yakara asi egano lyondango zodoropa zigwane evango lyokuzugumina yihando kuna kara asi kwato evango nkenye modoropa ntudi twahepa kupura vatungimo vatupeko evango eli natukazugumina yihando. 

‘’ Nsene asi kweli ogu ana hara kugava evango lyendi likare lyokuzugumina yihando, ose kuna kuhundira nye vatungimo nsene koveli vangoso vahepa nye kuwiza kombertewa tuyalikunde’’ yimo ana kutanta Nghipondokwa. Mukurona godoropa kuna kutanta asi awo nare vahageka egano nelikwamo lyokutanta asi vahwike yihando kevango lyokuzugumina yihando, eyi kuhoroka asi nkenye apa kuwizapo mundiro nsene siruwo somahoroworo. 

‘’ Ose kapi yuna kara negano nkenye eli lina kutanta asi morwa sinke agu horokere mundiro posiruwo somahoroworo, yipo nye ose kuna kuhundira asi owo ava yirugana vahayirugana hena morwa kuna kureta udigu kovantuvetu unene paukanguki, unene ava vakara pepi nevango lina ytuna kuzugumina yihando pwangesi. Yimo ana kutanta Nghipandulwa. Ndango natre zasiga evango lina morwa makuye aga gana kutunda kovatungimo vana kugwana musi ogu guna kutunda koyihando eyi vana kuhwika. Posiruwo esi ndango kuna kuzonagura tupu yihando ndi kuna kuyizuguma vahana kuhwameka mundiro. 

Evango eli lyokuzugumina yihando kunakara mononyuku edi moudigu morwa musi kuza momambo govantu, ngesi kuna kara asi tuna kara noudigu morwa kwato ogu ana hara kugava evango lyendi asi likare lyokuzugumina yihando. Ose nare twakara negano asi tusime ekero lyenene tuzuguminemo yihando, nye egano nalinye eli vantu valinyoka. Ose kapi twaligava tupu nye simpe kuna kukondja negano asi ezuva limwe natugusapo tupu udigu ou, yimo ana kutanta Nghipangelwa. 

Evango eli tuna kara nalyo ngesi kwatameka kuzugumina moyihandi kunda mo20054, posiruwo sina kapi kwatungire vantu kevango olyo. Morwa kuwiza nye vantu kodoropa vayatunge, nokuyapapara yirugana, vantu yipo nye vatameka kutunga mambo gawo popepi aga vana kutumbura asi gawo nevango nalyo lyawo nye ngesi.


2022-04-21  Nuusita Ashipala

Share on social media