New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ECN kuna kuhundira vanambudi vakare noudivi wakahurako

ECN kuna kuhundira vanambudi vakare noudivi wakahurako

2024-05-30  Correspondent

ECN kuna kuhundira vanambudi vakare noudivi wakahurako

Lahja Nashuuta

 

Mbunga zomahoroworo moNamibia mugendesi gwazo kurona pamberewa, Peter Shaama, kahundilire vanambudi asi valituremo unene nokudiva sirugana sawo omu unene nava kalihamesere mokutjanga nokufaneka yihorokwa yokukapitira momahoroworo ogo tuna yuka mokwedi kwaMangundu. 

Shaama katente asi vahanesi nombudi ava vahepa kukara asi vamwe vana kudihanesa kukwama udemokoli, ntani vahepa kuyitanta moomu yawapera kuruganesa ehoroworo, vanambudi vahepa kuhamenamo morwa awo vahepa kukara asi kuna kuronga vantu ngano yimo nye yawapera mokugava nombuddi kovahorowoli ntani konombunga dokulisiga siga. ‘’ Vana mbudi vahepa kukara noudivi wakahurako, kudigava moomu dawapera, ntani vahahamena ruha nkenye nsene asi kuna kugava mbudi zokuhamena komahorowor, muna hamena vahorowoli ntani nombudi dopaumwene, elitjangeso lyanavenye ntani mahoroworo goupresidente nombongarero zanavenye.’’ Yimo ana kutanta ngoso. Age kahuyungire nonkango edi opo age kuna kuhuyungisa vanambudi posilika kasikere asi kuhameseramo vana mbudi kasikere moVenduka nkera. Epongo eli kuna kara limwe omu ECN ana kugwanekera nonombunga dokulisiga siga omu vana kugava asi yinke vana ruganako mokuliwapayikira dogoro papa ngesi,kutunda tupu apa vatulisapo lya ECN mokwedi kwaNsinano mvhura zeezi. Calender aka kuna kutanta yiviyauka yomahoroworo navakakara nago mvhura ezi. Shaama, katente asi mbunga zokugendesa mahoroworo hawe kuna liwapayikire momunene, nokugava asi yinke varuganako dogoro ngesi.

  ‘’ Sitambo sepongo eli kuna kara ckugwanekere novahanesi nombudi morwa vamwe vana kara asi mulyo unene asi nawo vadive asi yinke yina kuka horoka nokudiva nongendeseso nadinye nawo vakakare asi kuna kukalihameseramo pakakare ehoroworo lyo lyewa negendeso lyewa,’’ yimo ana kutanta ngoso. Age simpoe kagwedereko asi vana mbudi vahepa  kurugana sirugana sawo asi vantu novahorowoli kuna kuvapa mbudi zina yukilire poopo zina kuhoroka. Age katente asi ruha oru rovanambudi kuna kara rokuliyonga nokulikwetjako omu vahorowoli navakarongako nawo vakwawo, vanapolitika rambangako navenye tupu ngoso. Awo kwakara hena asi vamwe wokugava nombudi douhunga yipo asi vahorowoli vagwane nombudi dokuyukilira awo vahepa kutara asi yinke zina kutanta mbudi ozo, ntani ngendeseso nazinye. Awo vahepa kugava elikwamo omu nombunga politika dina kupapara mazwi nokugava malikwamo nagenye. 

Omu vantu navavafudako asi wolye vana kukahamena momahoroworo, nombunga politika, vakandindate ntani nayimwe ngoso. Shaama, age simpe kahundilire vagavi nombudi ava asi vahepa kusikisamo moomu yawapera ngwendi umanguruki, esikliromo = ntani nayinye vahepa kuyitura poruzera . –lnashuuta@gmail.com

 


2024-05-30  Correspondent

Share on social media