New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ECNs ge aitsamabasensa ra ǁgūba

ECNs ge aitsamabasensa ra ǁgūba

2021-09-21  Maria Amakali

ECNs ge aitsamabasensa ra ǁgūba
Top of a Page

Namibiab ǁHûidi Ôa!nâ!nans (ECN) ge !gûǁnâǀgaub nē ǂnûiǂgās ǀoasase aitsama mâbasens ǁga garuba ge tsoatsoa. 

ECNs di ǁhû!haosa aiǂnû-aos Notemba Tjipuejas, ge ge mî, ǁnāpab ǂhâsib nē ǂnûiǂgāsa !kharaga ǂhanub berodi, ministeridi tsî hâ a ǂnûiǂgāde xu ǀguri mâsis !oa nî unusa. 

“Nēsi hâ amab ge, aitsama mâbasens ǁHûidi Ôa!nâ!nans dis Namibiab !hūǂhanub !nâs xoaǁguisa tsî ǁHûidi ǂHanumās !nâ ra ǁawoǁawohes !oagu sîsenxa sîsenǀgaub tsî ǂâibasensa mā tamasa, nēsi hâ !gaeǁares sîsenǀgaub hîa ECNs tsî nauhâ ǂhanub ǂnûiǂgādi ǁaegub ǁga i nî kōhes karao,” tis ge Tjipuejasa ǂhaitsi māǂui-i !nâ ge mî. 

ǁÎs ge ge mî, nē ǂnûiǂgās ge a ǁawoǁawosa îs ǂnûiǂgās !harib ai, administrasisa !khōdanas ǀgaub ai tsî marisise aitsama mâbasens ǁga ǂhanuse sîsensa, Namibiab !hūǂhanub tsî ǁHûidi ǂHanumās !oagu. 

Tjipuejas ge ge ǀgonǀgon!gao, !gôasib tsî ǂgom!gâsib ǀkha hâ aitsama mâbasens nî tā xoaǁguib ai ǀgui hâsa, xaweb sîsenǂuiba hoa !harigu ECNs digu ai nî ǂherexasa. 

Nēs xa ra hirihiri!nâheses ge ECNsa, mâxoǀkhāhesa !Auga!hūsi ǂNûiǂgādi Demokrasis tsî ǁHûis Mâxoǀkhās disa xu ge ǂgan, îs ôa!nâde dī hîa nē ǂnûiǂgāsa ǁîs ǀoasa aitsama mâbasensa !oa nî sī-ūsa, ǁnāpas ǂhâbasa ǀnōb sîsenǁareba nau !âgu ǂhanub digu ǀkha ūhâse. 

ǁNāti ī ǀgaub hîa di ǁhûide ra !khōdana ǂnûiǂgāde aitsama mâbasense nî sîsen, ǂgiǂgosi ǀkhāba xu hâ ǁgâigu tsî  !augaba xu hâ ǁgariǁnâsa mîǂgāgu tsîn oses, ge kaise a ǂhâbasa daoǁgau hîab ǀhûhâsiba ǂgom!gâba ǁhûidi !nandi ai a ūhâ!nâ ǁkhāba, tis ge ge mî. 

“ECNs ǁkhāsib aitsamamâbasense sîsens dib, hîa ǂgiǂgosi ǀkhāba xu hâ !nôa-ai!naon tsî ǂnûiǂgās !augaba xu ra ǂgâxa ǁgariǁnâhe ra mîǂgāgu tsîn ge a dana !aroma, ǀhûhâsigu ǁhûidi !nansa ǂgom!gâba tama ra ina, ǁnā-amagab ge ǂhâsiba hâ, ǁhûidi ôa!nâ!nans nî aitsama ǁîs mîǁguigu !nâ-ū ǁîs sîsenga dīsa,” tis ge Tjipuejasa gere ǀgonǀgn!gao. 

Hoarahūs ǀgaub nē ǁkhoreb ECNs dib nî dīǀoaǀoahes dib ge, Tjipuejas ra mîsa !oa diga hoa !âǀhuru-ao ǂHanub ǂnûiǂgāde, !Hūb di ǁûb tsîna !khōǂgā hâse, nēsa ǁnâu!ā tsî sîsenǁareba a māsa. 

Tjipuejas tsî ǁîs !nans ge nē ǁkhâb di tsoatsoas !nâ !Hūb di ǁûb ǀkha !hoaǁaresa ge ūhâ i nē ǁhōb ǂnamipe.


2021-09-21  Maria Amakali

Share on social media
Bottom of a page