New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elelo lOukwanyama la kanghameka oilonga yeepate mEndola

Elelo lOukwanyama la kanghameka oilonga yeepate mEndola

2021-08-11  Festus Hamalwa

Elelo lOukwanyama la kanghameka oilonga yeepate mEndola

Oilonga yeepate dili nhee tadi longwa moshikandjohoololo shaNdola kehangano Odjove cc oya xulifwa po manga, shaashi vati Oshikondo sheendjila sha dopa okukala sha wanifa po omilandu edi datulwa po kelelo laUkwanyama.

 Eepate edi kwa li tadi longwa omwa kwatelwa oyo ya yuka kokofikola kEndola Combined School, pokapangelo kaNdola, posekundofikola yaShituwa, osho yo Onakambuda Primary School.

Meenghundafa a ninga naKundana omunashipundi welelo laUkwanyama George Nelulu okwa hokolola ta ti ehangano Odjove lokulonga eepate okwa li la pewa oshinakuwanifa shokulonga eendjila edi kwa li dili metifa tadi longwa moshikandjohoololo shaEndola oda xulifa po oilonga yalo mopaife shaashi inali futa oshimaliwa shedu eshi shina okukala shafutwa kelelo laukwanyama. Okwa popya ta ti elelo laukwanyama ola lombwela ehangano eli kwa li tali tungu eendjila opo li kale laxulifa po manga oilonga yalo shaashi edu apa ta tungwa epate ina pafutilwa, yee ta ti napa ta pa kufwa edu lokulongifa eeptate na po ina pafutilwa.

Nelulu okwa yelifa ta ti ngeenge ehangano eli ile oshikondo sheendjila osha futu edu kelelo loukwanyama nena otava kapitikwa opo va twikile noilonga yavo yokulonga eepate.

Okwa ti ombelewa yelelo lOukwanyama ina i mona omukanda wa dja kepangelo tau ti kutya nava yandje edu oshali, onghee okwa ti opena omilandu da tulwa po kelelo loukwanyama da pumwba oku landulwa tete manga omunhu ina tameke okulongifa edu.

Kundana okwa ya meenghundafana nomupopiliko weshikondo sheendjila Hileni Fillemon no kwa hokolola ta ti ombelewa yomunambelewiliki moshikondo sheendjila oye li pyakidila nokukala ya ya meenghundafana dowina nouministeli womatalalepo nomidingonoko noshoyo elelo laUkwanyama opo ku kundafanwe nghee omukundu ou u na okundulwa po opo oilonga yeepate edi i twikile komesho shaashi eepate odili da fimana koshiwana. Onghee Fillemon okwa ti omukundu otau kandulwa po meendelelo opo oshiwana shi dje momalimbililo.


2021-08-11  Festus Hamalwa

Share on social media