New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Elongo ihali kokelwa…Omukulupe gwoomvula 69 ta kikimba nalyo ko-VTC

Elongo ihali kokelwa…Omukulupe gwoomvula 69 ta kikimba nalyo ko-VTC

2022-03-16  Victoria Kaapanda

Elongo ihali kokelwa…Omukulupe gwoomvula 69 ta kikimba nalyo ko-VTC

Omukulupe gwomimvo 69, Joseph Nghitulwa okwa ti, elongo iha li ko kelwa no ngele owa tokola okulonga nenge oku eta po oshinima, kape na ngoka te ku indike, owu na ashike okusindana.

Nghitula omulongwa e li koshiputudhilo shopombanda shopaungomba Ongha VTC mondoolopa Omafo moshitopolwa shaHangwena.

Moonkundathana noshifokundaneki shika, okwa ti oomvula dhe kadhi na sha neilongo lye, shoka a hala okunkondopaleka ontseyo

ndjoka e na nale opo natango a tsikile okulonga iilonga ye yokoonyala.

“Onkalamwenyo yandje ayihe yuukuluntu onda kala tandi longo momina, hoka taku ithanwa kutya ‘Okotyindiema’[CDM], kOrange.

Sho tandi popi ngeyika onda penzelwa ihe kashi shi molwa itaandi vulu, ihe omolwoomvula dhokulongela epangelo dha adha,” ta fatulula ngaaka.

Ta ti, okwa kala ha longo niikwamashina oshowo okupangela, onkene ontseyo e na onene. “Onda li nda kwatwa komadhiladhilo kutya itandi vulu okukala nda kuutumba megumbo omanga ndi na ontseyo onene yi li ngaaka po pe na aanona ye li kosikola ya  pumbwa wo okutopolelwa ontseyo oshowo nayo ya gwedhelendje ko naashoka kaandi na onsteyo musho.

“Sho nda tameke posikola mpaka tango okwa li nda tameke noshimpungu shokuninga oondhopi oshoka ondi na oproyeka yoondhopi yi li pegumbo, Nokwa li nda hala okutseya oshindji kombinga yokunimga oondhopi,” ta popi ngaaka.

Ta hokola kutya omumvo nguka okwa li a lundulukile koshimpungu shokupangela iihauto oshowo iikwamashina, moka e na nale ontseyo ihe natango oku na ehalo lyokushuwa.

“Sigo oompaka eilongo lyandje olyi li nawa, inandi tsakaneka nantango omaudhigu gasha nkene nda tamekele osikola yandje.

Kandi na natango edhilaadhilo lyokuthiga po osikola, oshoka onda nyanyukilwa shoka nda hogolola,” ta popi ngaaka.

Nghitula ta ti, kape na eyilongo dhingi lyafa lyaalongwa ye li momakalanyana taya longitha oonyala dhawo.

“Eilongo lyopaungomba olyo dhingi, onkene aanyasha oya pumbwa okuhogolola ya tala nawa aluhe, uuna taya yi kiiputudhilo yopombanda.

Iilonga yokoonyala ohayi kutha aantu kohi, oshoka ngele ino mona iilonga uuna wa mana eilongo oto vulu oku ka longa kungoye mwene,” ta kumagidha ngaaka.

Ta gwedha po ta ti, kape na eilongo tali vulu okudhenga lyaalongwa ye li momakalanyana. 

“Otandi kumagidha natango aanyasha ya hulila momapandaanda opo ya thige po dhuuyuni ya galukile keilongo. 

Mongashiingeyi ku na mpoka to yi inoo mona eilongo,” ta popi ngaaka.

Ta ti oyendji oya pikwa kiikolitha oshowo iingangamithi yo taya dhimbwa eilongo.

- vkaapanda@nepc.com.na 


2022-03-16  Victoria Kaapanda

Share on social media