New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Emanguluko: Ovalandifi momapandaanda kOutapi otave ke lipanda

Emanguluko: Ovalandifi momapandaanda kOutapi otave ke lipanda

2023-03-16  Festus Hamalwa

Emanguluko: Ovalandifi momapandaanda kOutapi otave ke lipanda

Oshivike tashi ya modoolopa yaOutapi otamu kala mu yadi ovanhu veendodo da yooloka va dja koitukulwa ya yooloka noshoyo kondje yoshilongo omo ovanhu tava ka dimbuluka efimbu lemanguluko laNamibia oshikando oshi-33, notali ka danenwa mOutapi.

Omunambelewawiliki melelo lodoolopa yOutapi Nashilongo Ananias okwa ti ei oyo omhito iwa yovanangeshefa vanini hava landifile modoolopa yaOutapi va landife nawa shaashi odoolopa otai kala iyadi ovalandi.

Meenghundafana a ninga naKundana Etivali, Ananias okwa koleka ta ti ovanangeshefa otava ka pitikwa va landife oinima yavo meni lOlufuko omo tamu danenwa lefiku lemanguluko.

Okwa ti fiyo opapa ovanhu ve dulife po40 ove lishangifa nale opo va ka landife oilandifomwa yavo monhele yOlufuko mefiku loshiindingili.

“Otwa longekida onhele ya kula meni lOlufko opo tapa ka landifila ovanhu,” ta ti.

Okwa ti kukeshe ou e na ehalo loku ka landifa na kale a kwatafana nombelewa yangoloneya waMusati manga omafiku 20 omwedi ou inaa pita. Onghee okwa indila oshiwana opo shi kale sha longifa omhito ei shi ke lishangife oshali shaashi natango ope na onhele yakula ya pumbwa ovanhu va ka landife.

“Ovanhu ve li koitukulwa ya yooloka navo ova tambulwa ko opo va kale ve lishangifa ngeenge ova hala okukala va kufa ombinga mokulandifa shaashi efiku ledimbuluko lemanguluko olOvanamibia aveshe,” Ananias ta ti.

Ananias okwa weda po ta ti oshiwana inashi pitikwa okulandifila momapandaanda mefiku lemanguluko shaashi modoolopa otamu kala muyadi eetuwa onghee ovanhu nava longife omatala ngeenge ova hala okukala tava landifa.

“Otwe lilongekida okudana efiku lemanguluko modoolopa yetu, onghee modoolopa omwa wapalekwa nale notai monika ya yela nawa. Otwa longekida onhele ya wana yokukanghameka eetuwa pefimbo ovanhu tava i mendiki lOlufuko,” ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-03-16  Festus Hamalwa

Share on social media