New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Epangero kuna kara negano asi mfuto zomugazarerwa mugarakadi zahepa kukara N$10 000

Epangero kuna kara negano asi mfuto zomugazarerwa mugarakadi zahepa kukara N$10 000

2021-05-27  Maria Amakali

Epangero kuna kara negano asi mfuto zomugazarerwa mugarakadi zahepa kukara N$10 000
Top of a Page

Epangero kuna kugava magano galyo asi N$10 000 zina gwana mokufuta muntu ogu vakwete vaporosi mepuko mokumugazarera asi nage mugara kadi, omu ana kutwara nye Ministera gekeverero nepopero morwa kwamukwete mepuko nokumutoona vaporosi. 

Mokukwama munaveta Ndiriraro Kauari, umbangi ou gageve Josper Cloete, ogu vadiva asi Mercedes Von Cloete, kwakere gelike apa vamusenge vaporosi, omu epangero kapi vana kuyikarera umbangi eyi. 

Eyi vana kukarerapo umbangi kuna kara tupu asi mukaro dona ogu vahepa tupu kugugiusapo mokugava yimaliwa yina siki koN$10 000. 

Kauari, ogu ana kara asi kuna kukarerapo ministera govaporosi, ntani epangero yige gageve yiturwapo yangoso, komeho zompanguro zokuzepeguru, komupanguli Esi Schimming –Chase moutano. 

Mukarelipo gomugazarerwa hewa kayimuvhulire kuresa nkenye eyi morwa kakere guna mupwaga morwa udigu asi mugazarerwa kuna hara vamufutire yimaliwa yokusika koN$200 000, yimo ngoso ana kutanta Kauari. 

Mokukwama epangero, awo vana yimono asi Cloete kwakere muntu ana kupira kuzuvha ogu gakere momukaro gomudona kuhamena vaporosi omu kahere kutoona vaporosi ntani kuvahuyungira nonkedi donondona. 

Muhahende gwa Cloete, Unamuinjo Katjipuka-Sibolile age simpe kuna kutanta asi mukaro govaporosi kapi gwawepe kapisi mokumuninkiliramo tupu nye mokuruganesa nonkondo dawo mepuko nampili asi muntu kunarugana epuko. 

Katjipuka-Sibolile katente asi muporosi kapi gakara nononkondo dokuruganesa nonkango donondona ndi asi arwanese muntu Cloete, yimo ngoso ana kugwedako asi muporosi ogu kapi gadiva ediveta lyetu lyosirongo. 

Usili kuna kara asi eyi kapi yina kara asi komuntu gumwe tupu, nye eyi yina kuhoroka monosayitunga kuna kara usili asi vantu kuna kunyanda. 

Mpanguro zahepa kutuma mbudi zina kutanta nawanawa asi eninkiliromo kapi vana kulitarerera nampili nakauke. Yimaliwa yokusika ko N$200 000 yina wapere kuyigava ngesi kwaCloete. 

Mokwedi kwaMurongankuru 2018, Cloete kwatwere epangero kompanguro konyima tupu vagara vakere vahana asi momudwaro govaporosi nye kwalitumbwire vene asi vaporosi, kwamusininikire aronde mokumbi zovaporosi makura awo tavasingi. 

Ano mo kwedi kwaPembankuru 2017, Cloete age mehauto lyovaporosi Kaavari tatameke kumusinda kumwe nokumutoona.

Nonkango nye edi garuganesere kuna kara asi ove esenge, kwakara nomukaro ngwendi mukadi. Apa nye vana kusika posasiyona zobvaporosi moVenduka, Kavari simpe kuna kutwikira kutuka Cloete nokumutoona. 

Mukaro nye nagunye ogo popolisi kwagufaneka nomafano go CCTV komeho zositasi sovaporosi. 

Nampili ngomu vamukwete, age kapi vamuzedililire. Mupanguli Schimming-Chase kuna kumundindira akature nye etokoro kuhamena sihorokwa esi mo 15 Mangundu. 

– mamakali@nepc.com.na


2021-05-27  Maria Amakali

Share on social media
Bottom of a page