New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Erongob ge ǁaupexa 40 000 khoena !khāǁkhae hâ

Erongob ge ǁaupexa 40 000 khoena !khāǁkhae hâ

2022-06-07  Staff Reporter

Erongob ge ǁaupexa 40 000 khoena !khāǁkhae hâ
Top of a Page

Linekela Halwoodi

 

Covid-19 tsoatsoas !nâ ge ǁîb tsîna ǀgaisase ra ǂhīgu!nâhe nē ǁōsa ǀkharib ase ǂansa i Namibiab !nâ Erongo ǀkharib, ge nēsi 39 493 khoena nē ǁkhōǁkhōsa ǁōs !oagu !khāǁkhae hâ tis ge ǂurusib ǂgaeǂguisa ǂoa ge wekheb !nâ gere ǂanǂan. Nausan, ǂurusib mâisana ra ǂgom, nē ǀasa ǂhīgudi di !gôagu ǀarosendi nē ǀkharib !nâs tsî !hūb a ǂhabasesa, !opo!opos hîa Covid-19 ǂurusib ǁgaragu !nâ ge dīhedi xa ra !aromahesa. “Sida ge ra ǂgom, nēs Covid-19 ǂurusib ǁgaragu !nâ ge hâ ǀkharaǀkharadi ǀhûhâsigu !nâdi xa ra !aromahesa, aigause ǂhanu ǀgaub !nâ tsî hoaǁae maskersa ǂnûi tama is, ǂhâbasa !nūsiba khoien ǁaegu ǀkhais tsî !omga hoaǁae !anuse ūhâ tama is khami,”tis ge Erongo ǀkharib di ǂurusib direkters Anna Jonasa ge mî. Nēsis kōseb ge Erongo ǀkhariba ǁnā 39 493 khoen ǀguina ǀaweǁguisa tsî sī!nâhe ǂgao ra !gôab 161 966 diba xu !khāǁkhae hâ, nēs ra 24 persentgu, 12 kurina xu ǀgapise hân ǀguina ǂnûǁkhaebase. “Mâtikōsets ǂâuǀoasase ga !khāǁkhaesa hâ, xawets ge noxopa Covid-19 ǁkhaubas di ǂurusib ǁgaraga noxopa nî ǁnâuǀnam. ǁNān hîa noxopa !nonaǁî !khāǁkhaesa (booster) nî ūn ge sida berode ǁnā !aromas !aroma nî ǀgūǀkhā. Sa !ereams ge sa ǀgūkhoen tsî ǀhōsana ǂgaoǂgao!nâsa in sa aiǁgausa sao tsî ǁnās ǀkha ama tama ǂgomǂgomdi hîa nē ǁkhōs !khāǁkhaedi !oagu hâs ǂâiǀgauga dawa,” tis ge Jonasa gere ǀkhoma. ǂUrusib ministeris ge ge mî, !khāǁkhaehe ǂgao ra khoen !gôab ge a ǀorosa, ǁnā ǁaeb !khāǁkhaedi ge tsoatsoab ǀkha i nî ǀgoweǀnōhes karao. “Sida ge kaise ǀoro !gôab ǀgôan (12-17) kurin kōse hân hîa nē !khāǁkhaede ra ūna ge !hara. Nēs ǀkha da ge ǁgûn hîa nē kurin !nâ hâ kurina ūhâ ǀgôan dinar a ǂgan, ǂhanuse dī tsîn ǀgôan âna nî !khāǁkhae kaisa. Nē dīgaub ge nē ǁaeb hîa da koroǁî khoraǂuisens Covid-19 dis !nâ hâb !nâ kaise a ǂhâǂhâsa tsî ǁkhāti gu skolga a ǁî !khai !nāsa tsî ǀgapi !gôagu Covid-19 ra !nuri!nâhega amaga,” tis ge ge ǀaro.  


2022-06-07  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page