New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ewapukururo nosure moOshana nalirangapeka epaturuko nosure

Ewapukururo nosure moOshana nalirangapeka epaturuko nosure

2021-01-28  Nuusita Ashipala

Ewapukururo nosure moOshana nalirangapeka epaturuko nosure

ONGWEDIVA -  Mukurona gerongo momukunda gwaOshana Hileni Amukana katente asi sure zaMweshipandeka ntani Eheke nosekondere ado ngadi katameka kukara varongwa mononkondwa rongero momazuva 1 Murongankuru mvhura zeezi. 
Amukana katente asi ewapukururo ngesi kuna kutwima konosure odo mbali eyi nye yina ninkisa asi varundurure epaturuko lyonosure odo. 
Eheke awo kavatumbwidilire asi kuvhura vamane sivike oso sina kuwiza, nye kuna kara asi vanona vahepa kundindira morwa eyi vana rugana yahepa kukuta komeho vawize vanona. 
Yimo ana kutanta Amukana. 

Mukurona gendesi erongo katente asi dogoro ngesi doodo mbali tupu dina tanta asi hawe ado ngesi kapi nadizegurura nomuvero. Ntumwaraka zina tumu sure zaMweshipandeka zina kutunda komukurona sure, Joseph Nangobe kuna kutanta asi vakurona wovanona wontambo ntunge zo 8-11 vahawiza kosure sivike esi. Mukurona sure kuna kutanta asi vakurona vareli wovanona vahavatuma kosure wontambo ndunge 8-11 momazuva 26 Murongagona 2021 ngwendi moomu tupu katuyindindilire. 

Eyi kuna kuyiruganena morwa ewapukururo lyenene eli loina karako kononzugo dokurara; yimo ana kutanta Nangobe. Morwa mukaro nye gwangesi, vanona navenye ava rara pevango lyosure vahepa kuwiza kosure mo 31 Murongagona 2021. 
Simpe ngosikwawo mukurona sure gosure zaEheke, Stephanson Nakaziko kahundilire vakurona asi vaha tuma vana vawo kosure morwa ewapukurona kuna kulirugana komararo govanasure. 

Morwa ewapukururo nye eli lina pilire simpe kupwa, mukurona gerongo momukunda Oshana Hileni Amukana kagusire etokoro asi varongwa navenye avadimbire sure posure zaEheke mvhura ezi 2021, vahepa nye kuwiza kosure mo 31 Murongagona 2021, yimo ana kutanta Nakaziko. 

Momukunda horowero gwaOhangwena, mukurona gerongo momukunda Isak Hamatwi,  katente asi sure zimwe tupu zaShituwa sekondere yizo ngazipira kupaturuka. 
Nye ngesi kapi kuna kara ezuva asi ezuvake ngazipaturuka sure ezi, nye kuna kuzigazarera asi zahepa kukapaturuka mosivike sokuhova saMurongankuru. 

Evango lyokurara eli vagazarerere asi kuvhura kupura yimaliwa yina siki ko N$90 nomiliyuna mo 2016, simpe kapi vana mana kurugana ngoso. 

Hamatwi katente hena asi udigu ngwendi rutjeno, mema ntani yokupitira mema nayimwe ngoso simpe yahepa kuyiwapukurura komeho varongwa vakawize kosure. 

Hamatwi katente asi mutungi katumbwidilire asi awo navagenderera vamane yipo varongwa vayatameke elirongo lyawo lyomvhura ezi. 
Mapuro kuna kara asi yinke nayihoroka nsene asi kapi vana mana morwa evango eli ngano valigava paveta mo 2017, Hamatwi age kaperepo asi vahepa kumana ntani vanona vahepa kuyatameka sure apa navamana.
- nashipala@nepc.com.na


2021-01-28  Nuusita Ashipala

Share on social media