New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / FNBs ge ǂkhariǀnōb ǂharuguga N$68 miljuns ǁawosasiba go mā

FNBs ge ǂkhariǀnōb ǂharuguga N$68 miljuns ǁawosasiba go mā

2021-10-26  Staff Reporter

FNBs ge ǂkhariǀnōb ǂharuguga N$68 miljuns ǁawosasiba go mā

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

ǀGūǁae ge a xoa!gaohe ǁnâuguxoaǁguib First National Marisâuǂgaes tsî Franse Omkhâisens ǂNûiǂgās (AFD) hâra ǁaegus !khōǂgā hâs ge EURIZ ǀomkhâis ǁawoǁawos N$68 miljuns dis hîa FNBsa ǁnāti ī īǁkhāsiba nî māsa îs, ǀgaisa sîsenǂuiba sâuǁkhāsib ai ūhâ ǂKhari-tsî-ǁAeguǀnōb ǂNûiǂgāde marisise ǂkhâ!nâ. 

EURIZ ge marisi !harib ais ǁawosasiba nî māse French Omkhâisens ǂNûiǂgās xa ge ǂnuwihe tsî marisihuib ǂkhawusasiga ūhâ ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂnûiǂgāde hui!nâs ai ǂâisa ra ǂnûi ACP !hūgu !nâ. Nēti ī ǁnâuguxoaǁguib xoa!gaos ǁaxasib ge 19 nē ǁkhâb dis ai ǀAeǁgams !nâ ge ūhe hâ i, ǂnûǁkhaeba-aon Proparcos, FNB Namibias, AFDs, Franse !Hūǂnûǁkhaebas tsî Europab !Gaeǁares (EU) ǂnûǁkhaeba-aon Namibiab ǁgan tsîn xa. 

FNB Namibias ge Proparcos (Franse Omkhâisens ǂNûiǂgās di !âs hîa aitsama mâbasen ǂnûiǂgāddi omkhâisens ai ra ǂâi-aiǂnûis) tsî AFDs hâra ǀkha ǀnai gaxuse !goaxa sîsenǁareba ūhâ tsî ǀnai 2011 tsî 2014 kurikha !nâ ǁawoǁawos marisihuib dis !nâ-ū ge domdore hâ i. 

ǁNâuguxoaǁguib nēb !nâ-ū tsî EURIZ -awoǁawos !nâ-ūs ge Proparcosa ra ôa-am, FNB Namibias di dītsâdi Namibiab di ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂnûiǂgāde ǂkhâ!nâsa, !gōsase !hū-omkhâis, ǂurusib, ǁgau!nâs, ǂoa-tsî-ǀnanumâsigu !nâ ra hâ ǀkharaǀkharasin tsî hāǀaro rase ǂkhamkhoen xa a ǀhonkhoe-aihe ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂharugun, tarekhoedi xa a ǀhonkhoe-aihe ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂharugun tsî ǂharugutsoatsoa-aon tsîna. ǀKhamasa !gôab maris ge ǁawoǁawos ase ǁnā ǂharugun hîa !hū-omkhâis ai hân !oa nî ǂhāhe, tsî nēs !nâ-ū Namibiab ǂûǁawosasiba hui!nâs ǁgūbade sī!nâsa hui!nâ. 

Texnise !âb ǂkhâ!nâs tsî ǂharugub hîan hâ!nâb  ǂnamipe ǁgau!nâsa nē khoena mās tsînas ge nē maris hîa ǁawoǁawos ase hâsa tsîna nî īǁkhā kai. EURIZ marisise EUs tsî Europab Omkhâisens ǂGaes, Afrikab Mû!gâ!nans, Caribeab tsî Pacific !Hūgu (OACPS) xa mâ!gâhe hâs ge !Khaitsâb 2019 dis ai ǂhanusi ǂan!gâsa a māhe tsî ǁîs di dana ǂâibasennsa ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂharuguga marisise hui!nâs ai a !ammâisa, in ǀomkhâi tsî !hūsâuǁkhāsib !nâ ǀgaisase hui tsî sîsenga sîsenona ǂnuwiba. 

!Hū!nāsi mariǁhōn ǀkha a !gaeǁaresa ǂnûiǂgādi ǀkha sîsens  !nâ-ūs ge AFD !Nansa ra ǁawoǁawo in ǂharugu-aona marisihuiba sī!nâ tsî ǁkhā i as kōses tsîna Covid-19 ge !aroma !gâi tama sîsenǂuiga !kharu!nâ ǁkhā. EURIZ ge, -ǁnā-amaga SDG 1 (ǀguis khami ī ǀgâsi-i hâ tide), SDG 8 (!Amku sîsen-i tsî sâuǁkhāsib ǀomkhâis) tsî SDG 10 (ǀOroǀoro ǀguitikō-o!nâsiga) hâna īǁkhā kais !oa nî sîsen. 

ǁNâuguxoaǁguib xoa!gaos ǁaxasib tawab ge Sepo Haihamboba ge mî, nē xoaǁguib Namibiaǁîn hîa ǂkhari-tsî-ǁaeguǀnōb ǂharugun !nâ hâna !hūb a ǂhabase nî huisa in !âubasens ǀkha !goaxa ǁaeba !gû!oa. 


2021-10-26  Staff Reporter

Share on social media