New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀGaiǀgai !auga!hūsi sîsenǁareba nē ǁōs ka hâ xawe

ǀGaiǀgai !auga!hūsi sîsenǁareba nē ǁōs ka hâ xawe

2021-07-20  Paheja Siririka

ǀGaiǀgai !auga!hūsi sîsenǁareba nē ǁōs ka hâ xawe
Top of a Page

!Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge ge mî, Namibiab īǁkhā i as kōse ge dītsâ !khaisa, Angolab ǀkha hâ !hūǀgoradi nî ǁkhowa-amsase ūhâhesa în nēs !nâ-ū ǀgaiǀgai tsî omkhâi hâ a ǂharugun tsî sâuǁkhāsib !gaeǁaredi nē !hūkha ǁaegu hâde, Covid-19 ǀgaisa mâsib ka hâ xawe. 

Geingob ge nēsa ǁnāpab ge Angolab !nâ !kharu ge sâǁaeb !nâ, mû!hara-aose hâ !hūgu hîa ǀHûhâsigu Portugese Gowagu !Hūgu (CPLP) digu ǀons !nâ gere gowaǀî soab ai ge mî. Nē !gaeǁares hîa ge 17 ǂKhoesaob 1996ǁî kurib !nâ a ǂnuwihes ge Brasilieb, Angolab, Cabo Verdeb, Guinea Bissaub, Equatorial Guineab, Mozambigi, Portugali, Sao Tomeb tsî Principeb, tsî Timor-Lesteb hâga xu a !amǁaresa.

 ǁNāpa gu Uruguayb, Senegali, Japani, Namibiab, Turkib tsî Czech Republik hâga !naka mâ mû!hara-aose hâse. “Sada ge !kharaga gowaga a ūhâ ǁkhā, xawe da ge hoatsama hoa!nâ-aixa ǀgui gowab !norasasiba ǁgâiǀāb !oagu hōs diba ūhâ. Nēsi, da ge sada ǀgui gowaba ra ǀgoragu hîa da ǀgâsib, ǁama!khunis ǀkha hâ ǀhôakao!narib tsî Covid-19 !oa-ai ra !kham!oa-ūba,” tib ge Namibiab !Hūb di ǁÛba, 13ǁî ǀhaos hîa Angolab dana!ās, Luandas !nâ ge hâ is tawa ǁhao-aona ge mîba. 

!Hūb di ǁÛb ge ge mî, ǁgoaǂuidi hîa ge nē ǁōs xa a !aromahedi, ǀguis kham ī ǀgau-i ais tsîna ǀHûhâsigu Portugese Gowagu !Hūgu !gaeǁaresa ǁkhae tamasa, ǁîs di !ereamxasiga dīǀoaǀoas !nâ tsîb ge ǁnā-amaga mûmûsa ai!gûs hîas ge CPLPsa ǁnāti ī tsoatsoaxoaǁguib hîa ǁani!hūgu di !hūǀgoradi !nâ-ū !kharu ǁkhās ǁnâuguxoaǁguib ǂnamipe sī!nâ hâs !aroma. 

“Nēs ǁkhāti sîsenǁareb !harib CPLP dib !nâ-ū !gâi!gâba a hā-ū ǁkhāse, 70% ǁani!hūgu Afrikaba xu hâ amaga,” tib ge Geingoba ge mî, Namibiab ge, mû !hūgu di ǀguib ase CPLPs ǀǀkha !khōǁôagu hâ, îb !ā!nāsi, ǀkharisi tsî hoa !hūbaise hâ ǂgaeǂguide ǀgaiǀgai.”

ǀGui!nâxasib ge nî īǁkhā kai, ǀgâsib tsî !gâs ose hâ !hūbaiba hā-ūsa; ǀgui!nâxasib ge nî ǁawoǁawo sada ǂkhîb tsî ǁawosasiba nî ūhâsa tsî nēs xōǀkhā mîǁguib sâuǁkhāsigu omkhâis tsî ǀomkhâis diba ama kaisa,” tib ge !Hūb di ǁÛba ge ǀaro.


2021-07-20  Paheja Siririka

Share on social media
Bottom of a page