New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁGam-i di mâsib ge khoen tsî !aubǀgurun !omgude ra ǀaro!nâ

ǁGam-i di mâsib ge khoen tsî !aubǀgurun !omgude ra ǀaro!nâ

2022-06-21  Albertina Nakale

ǁGam-i di mâsib ge khoen tsî !aubǀgurun !omgude ra ǀaro!nâ
Top of a Page

ǀOrosib !anuāǁgam-i dib ge !omgudi hîa khoen tsî !aubǀgurun ǁaegu ra hâba ais ǁga Zambezib, Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas ǀkharigu !nâ ra  ra ǀarosen kai. Khoen ge !anu āǁgam-e ūhâ tama is xa ra ǁgarihese ǁgoe hâ kai !ākha !nân ra ǁgamrese, ǁnâsen tsî hippon ǀkha ra !omgu tsî !nāsa ǁaega ǁîn di ǂûǂûxa ûiga !napetamase ra ǂoa!nâ.  ǁAupexa i ge Zambezi ǀkharib !nâ ǀarosen hâ !gôab !nae!khaidi 112se 2021/2022ǁî kurib !nâ !nurihe hâ, ai!â ge hâ i kurib !nân ge 101 !nae!khaide !nuri hâ is khao!gâ. Nē !gôaba xun ge 96 ǁhōna ǀoasase ge ôa!gaohe, ǁnāpan 16 ǁhōna ôa!gaohe tama ge ise. Nausan ǁnâsen tsî hippon tsîna ǁîn hoan xa ǀgapi ǁkhōǁkhōsasiba khoena !khōǂgāba hâ !aubǀgurun ase xoakhâib ai ǀgapi !haros ai mâ tama hâ, xawes ǁîn di ǁnāǂams khoen ain ūhâsa Zambezi ǀkharib !nâ danasa ra ǀhōǂui amaga. ǀGūaeb ge 43 kurixa ǁau!khō-aob, Zambezi ǀkharib diba, Mutundwalo !āb, Kongolas dib !nâ hippos xa ge ǁnāǂamhe. Nē mâsibab gere gowaǀî soab aib ge Zambezi ǀkharisi mûǂamaob, Lawrence Sampofuba gere ǀgonǀgon!gao, ǂhâǂhâsasib hâsa ǁgampaigu nî !āgu tsî ǁkhaega xu ǁgâudi ǁga ǁguihesa in ǁanǂgāsabena ǁgam-e ǀgūse ūhâ tsî nēs !nâ-ū !aubǀgurun ǀkha hâ !omgude ǀariǂui. ǁîb ge noxopa a mîs ge, ǂâusa tama hâ mariǂnûiǂuis tsîn ra !aromasa sîsenaon ǀnî ǁhōn ai ǂâisa ǂnûi tsî oresa a hō ǁoasa. “Noxopa da ge ǀnî mātareǂuidi ǀkha toa tama hâ, ǁnāti ī ǂgari-aon hîa !aubǀgurun !nâ-ū ǂoa!nâde hō tsî mātareǂuihes ǂganamsende ge dīn didi ǀkha, tsîn ge ǂgari-aona ǂgom!gâba !oabade nî māse i khoen !nâ  ra ǂoa!nâ,” tib ge ge mî. Zambezib ge ǀgaisase noxopa ǁgam-e !garo!ādi tawa sī-ūs !gomsib ǁgoaǂuis ǀkha ǂnôa. “ǀNî ǁanǂgāsaben ge ǁgam-e ǁkhaega xu ra hō, naun noxopa !oa!ū !āga xu ra xurise tsî tsēkorobe !aorosasib !nâ ra ûi!kharu hîa. ǁGamamde skolgu tsî !nāsa !âb di ǀhûhâsiga sī-ūbas ge ǂhanub mâxōǀkhās ǀkha ge sī!nâhe. Sampofub gere mîsa !oan ge, !nona ǁgamamde ǂNamipeb ǁGuiri ǂGaes (EIF) di marisihuib ǀkha Sikanjabuka ǀhûhâsib !aroma ge hō, tsî ǀgui ǁgamamsa Zilitene ǀhûhâsib tsî haiǂgā!khaib !aroma NILALEG projeks xa.  


2022-06-21  Albertina Nakale

Share on social media
Bottom of a page