New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁGam-i ǂhâsib ge ǀawas kharigu !nâ go ǀgaisa

ǁGam-i ǂhâsib ge ǀawas kharigu !nâ go ǀgaisa

2021-11-16  Nuusita Ashipala

ǁGam-i ǂhâsib ge ǀawas kharigu !nâ go ǀgaisa

ǁGam-i ǂhâsib ǀawas !âgu !hūb digu !nâs ge, ǀnain ra !khō!oa ǀnōba go !nāǂam, tis ge Namwatersa ǂoa ge wekheb ai ge mî. Nē ai!gû ra ǁgam-i ǀorosib !gomsib ge ǀgaisase Oshanab, Ohangwenab, Omusatib tsî oshikoto ǀkharigu !nâ ra hō!âhe tsî ǂgui xūn ai!gûsa ra !hâumâi. “ǂHanub tsî Namwaters hâra ge ǀoasa ǂansa tani hâ nē ǀgaisa ǁgoaǂuis ǁgam-i dis ǁnā ǀkhariga tsâǀkhā hâs xa tsî nē mâsiba supu xūse !gawaǀî tama hâ,” tib ge Namwaters di mîgowaba-aob Johannes Shigwedhaba ǂhôamāǂui-i !nâ ge mî. ǁÎb ge gere ǁgui!ā, ǀgūǁae gere hō!âhe ǁgamǁaradi mâsib ge ǂâioǂamse ge a khôa ǁgampaib Oshakatis !nâ ǁgoeb tsî hāǀaro rase !nanǀgaib tsîna gere tsâǀkhāb xa gere !aromahesa. “!Garo!ā ǁanǂgā-aon hîa nē ǁgampaib ǁaupexa ra ǀuni !khaigu ai ǁanhân ge ǂkhawusase-i ǁgam-e ra ǂoaxa tamas ka i o ǀkhais tsîna hîsa ǀnî tsēdi ai nēsis kōse ra hō!â,” tib ge Shigwedhaba ge mî. ǁNā !garo!ā ǀkharigu hîa nē mâsib xa ra tsâǀkhāhgu ge Okatsaidhis tsî Amaupa hâra Omusatib !nâ, ǀnî khamikō !âga Oshikotob tsî Ohangwenab !nâ, sao rade !khōǂgā hâse: Akazulus, Otatashes, Onankees, Omapales, Onambutus tsî Oshaangos hâde. Nē ǀgūǁae go hâ ǁgamǁaradi xōǀkhās ge Namwatersa ǀnai gaxu ǁae-e ǀnî !âgu ǀawas ǀkharigu digu ǁga ǂâuǀoa hâse ǁgam-e sī-ūs ǁgoaǂuis ǀkha !goaxa, mîs rasa !oas kaise ǂgui kuriga ǁgoe paigu hîa ǁgammāsa Zambezib tsî Kavangob Huriǂoas tsî Aiǂoas ǀkharikha tsîn tsîna ra tsâǀkhāsa tsî ǂhanuo!nâsen ǁanǂgā-aona Olushandja-Oshakati kanala xu ǁgam-e ra ǂgae tsîs nēsa ǁgam-i !khoeǀgauba ge ǂgaeǁnâs xa ra !aromahese. ǀNî !gomsib ge ǂkhôadīs nē kanali air a dīhes tsî ǂâioǂamse ra hâ !nanǀgaib ǁaradi tsîn ge nē mâsiba noxopa ra khao-oa kai.Namwaters ge oresa nē mâsiba hōbas ase !nubu tsî gaxu ǁaeb orede go sîsenūtsoatsoa. “Generatordi ge Oshakatis tsî nau ǂhâǂhâsa ǁgamhōxū!khaigu tawa ge ǂgāhe, !âubasenhe tama !nanǀgaib ǁaras hîa ǁgam-e ǂhā!kharusa ra !hâumâisa ǁaraǂuis ase tsî nēs xōǀkhā ǁgam-i tenkgu tsîna îbe ra tsâǀkhāhe !âgu !aroma, tib ge Shigwedhaba ge mî. ǁGam-I nî ǂâuhâ ǀnōb kōse ǀoa !khaisa hui!nâs !aromas ge Namwatersa noxopa nî ai!gû 22h00 xu 05h00 kōse ǀgui ǁgam-e Omusatib, Oshanab tsî Ohangwena ǀkharigu !nâ ǂhā!kharusa. Namwaters ge ǁanǂgāsabena ra ǂgan, in ǁaeb ai ǁhū tamas ka i o ǂarihâ ǁgampaigu tsî hâ ra ǂkhôadīna !nuri,” tib ge ge ǀamǀam.


2021-11-16  Nuusita Ashipala

Share on social media