New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀGamǀkhā tarekhoedi ge a ǂkhîo!nâ !gâi mâsib !nâ hâ tama hâ!khaib ǂnamipe

ǀGamǀkhā tarekhoedi ge a ǂkhîo!nâ !gâi mâsib !nâ hâ tama hâ!khaib ǂnamipe

2022-05-24  Festus Hamalwa

ǀGamǀkhā tarekhoedi ge a ǂkhîo!nâ !gâi mâsib !nâ hâ tama hâ!khaib ǂnamipe
Top of a Page

EENHANAS - ǀNîkhami kō !gôab ǀgamǀkhā tarekhoedi ge ǁîdi ǂkhîo!nâsiba, Eenhana ǀaeǁgâub di ǀgûse di aiǂhomibahe hâ, hâ!khaigu hîa di ǁoras ǁaeba di !âuhâ ǁaeb ai ra hâ!nâgu di !gâi tsî ǂuru tama ǂnamipeb xa gere ǁgâiǂuisen. 

ǁNā !khaib hîa Eenhanas !Ā!khōmais ǀAwemā!nans  xa a ǀhonkhoe-aiheb tsî !nāsase Ewanada ti a ǂansab ge Ohangwena ǀkharib !nâ ǁgoe !garo!ā !âga xu ra ǂgâxa ǀgamǀkhā khoedi xa rah â!nâhe. 

ǁÎdi ge N$22.50 wekheba ra mātare hîa !nanǀgaib tsî ǁgam-i sîsenūs tsîna !khōǂgā hâsa. Hoara di ge aitsama ǂûna ǁama tsî ǁnāpa ra sâibasen. 

New Erab ge ǂoa ge wekheb Denstaxs ai nē !khaiba sari hâ i, o di ge nē khoede gere mî, kai !aob !nâ di hâsa tsî ǁkhāti !norasao!nâse ra tsâsa, ǀnî ǁgoa!nâ!nā-omdi tsîn daode ūhâ tama tsî hoan !gâ-ai !ûis sîsenga ra dī khoen tsîna kai ǂgâ-ams !khaib tawa a ǀkhai amaga. 

Khoedi ge nē ǂhôare-ao-e ge mîba, !aob xa di !khō!namihe hâ, !gōsase nē -ǁaeb ǂkhawadīb tarekhoedi !oa-ai a ǀgaisab !nâ tsî !norasase îaron âdi !aromas tsîna tsâ tamasa. 

ǁKhāti ti ge gem î, ǀgôahōs tsûgu ga tsoatsoa o di !nāsa ǁaega !khaeb !nâ Enhana ǀaeǁgâus ǁga ra īsa tsîs nēsa kaise a !norasao!nâ tsî ǁkhōǁkhōsa !khaisa. 

ǁAupexa ǀgam !nāra wekheb !nâ ra hās ge, ǀaeǁgâub ǀgūse, ǁnā !khaeb tsî ǀgoms !nâ di tarade ra ǀgora!gâsa. 

Noxopa hâ !gomsib ge ǀnîdi khoa!ā hâ kharogu ai ra ǁgoe, naudi mataradi ai ǂaiǂgawagu ai ra ǁgoesa. 

Victoria Kamatis, 22 kurixas ge gere mî, ǁîs nēsi !nona wekhega nēpa hâ tsî xawe ǂûsâis ǀkha !gomsiba ra hō!â, stofdi kaise a ǀgapi tsî ǀgamǀkhāsib âdi ǀkha ǀgau tama tsî !aorosasib !nâ ra mâi di amaga. 

ǁîdi ǂgans Eenhana !Ā!khōmais ǀAwemā!nans ǁga hâs ge, îb nē !khaiba ǂkhauǂui!nâhe, ǁkhawa xūn hâ!nâ mâsiga kō!gâhe, ǂkhari-omde ǀarohe tsî !nâde, ǁnā daob ǀaeǁgâub ǁga garub !nâ ǂgāhesa.

ǀAwemā!nans di mîgowaba-aob, Paulo Shilongob gen ē ǂkhîo!nâsigu ai gem î, ǁîn ǂansa nē mâsib tsî khôahâ xūn ǂnamipe tanihâsa, nēs xūna !ûi!gâhe tama isa xu ra !hui amaga, tsîn ge ǀnîna a !gâi!gâi!nâtoa tsî naun ǁga noxopa nî kōsa.  


2022-05-24  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page