New Era Newspaper

Header ads
Icon Collap
...
Home / ǀGamǀkhāb !nâ ǁōs ǁōgu ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ase ī

ǀGamǀkhāb !nâ ǁōs ǁōgu ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ase ī

2021-03-30  Paheja Siririka

ǀGamǀkhāb !nâ ǁōs ǁōgu ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ase ī
Top of a Page

ǀGamǀkhāb !nâ ǁōs tarekhoedi dis tsî ǀoasa ǁkhâgu ǀkha !naes ai!â ra ǁō îaron di !gôagu ge kai ǁgoaǂuis ase ǂurusib !âba Namibiab !nâ ība, ti-i ge ǂurusib mâisa-e ge mî. Nausab ge nē mâsiba Esperenca van der Merwes ra mîsa !oa a ǁkhaehe ǁkhā. Van der Merwes ge ǁnāti i proxrammi hîa !Norasa ǀgora!gâsa ǁGûdi !aroma, ǀasase ra !nae îarona kō!gâs tsî ǁGûsa xu ǀGôa-i ǁga hâ ǁkhā ǂHīgusa ǁkhaubas !ereamsa ministeris ǂurusib dis tawa tani hâ. 

“ǂGaoǀkhāsa !harib ai ǂâuǀoasasib ǀkha hâ kō!gâs ge ǁnāti ī !gâi tama sîsenǂuib hîa ǀgamǀkhāb, ǀgôatsûb tsî ǁorab !nâ ra hâb, ǁaeb ai!ân îarona ra !naes tsî ǀoasa ǁkhân ǀkhan îarona ra ǁōsa ra !aromana a ǀoroǀoro ǁkhā tsî ǁkhāti !amku kō!gâs !ēsa ra mā. ǂUrusib Ministeris ge daoǁgauga ūhâ nē mâsiga !hūb !nâ ǂhanuse oe-ams !aroma,” tis ge Van der Merwesa ǀgūǁae ge ǀAeǁgams !nâ hâ i sîsenǁareǁkhāǁkhāsens hîa ǂgaiǂams âsa !Gôa!gâsa ǀGamǀkhāb !Ûi!gâs (RMC) ti ge hâ is tawa ge mî. Van der Merwes ge ge mî, !gôao!nâ ǀae!khōs kaise !norasao!nâsiba ǁgûdi tsî îarona !khōǂgāba hâsa. 

ǁÎs ge a mîs ge, aoǁguigu hîas ge Hoa !Hūbaisi ǂUrusib ǂNûiǂgāsa (WHO) 2018ǁî kurib !nâ a ǀgonǀgon!gaogu ge !gāsase ra mî, !gâi sîsenǁareb nî ǀkhamǀkhā taradi tsî ǁîdi ǂurusib !oabadi mā-aon ǁaegu hâsa, !gâi sîsenǂuiba ǀams ai nî māse. “ǁOraǁgûsa khoeo!nâ ǀgaub !nâ tsûb âs !nâ tsî ǁorab âs !nâ ûi-ūs ge ǁnā khoes di khoesi !gao!gao ǂhanuga !ûǂams ti ra ǂâibasen, tsî ǂkhawusa kō!gâs ǀkha ra !gaeǁarehe,” tis ge noxopa ge mî. ǁKhāǁkhāǂuisens âs !nâ ǁora!khōs ǂaiba tani hâ Tekla Mbidis, ge nē sîsenǁareǁkhāǁkhāsensa ge aiǂhomi hâ i, ǁnāpas marisise Johnson & Johnson ǂHarugub ǂnûiǂgās xa ge ǂkhâ!nâhe hâ i Hoa !Hūbaisi !Gaeǁares ǁora!khō-aon dis !nâ-ūse. 

Nē sîsenǁareǁkhāǁkhāsens ge 28 ǁora!khō-aodi hîa senior tsî studentde ge !khōǂgā hâ i di tsî !kharaga ǀgapi ǁkhāǁkhāsens !khaigu ǁgau!nâ-aon tsîn xa. Mbidis ge ge mî, ǁîs ge khoese !hūgu ǂgaiǀons ai Ugandab, Suid-Afrikab, Zambiab, Malawib, Nigeriab, Pakistani tsî Canadab hâgu di ǂkham ǁora!khō-aodi ǀkha ǁOra!khōs ǂGaeǂguis Proxrammi !nâ ǂgaikhâihe tsî nē proxramma 2019-î kurib !nâ sîsexatsoatsoa kaisa.


2021-03-30  Paheja Siririka

Share on social media
Bottom of a page