New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂGari-aon ge ǀawa!namn danaba ûitsamaxūn !narib ǂnamipe ra ǀhao-ū ǂgao

ǂGari-aon ge ǀawa!namn danaba ûitsamaxūn !narib ǂnamipe ra ǀhao-ū ǂgao

2021-10-26  Kuzeeko Tjitemisa

ǂGari-aon ge ǀawa!namn danaba ûitsamaxūn !narib ǂnamipe ra ǀhao-ū ǂgao

ǀHûǁarebese ra ǂgari ǂgari-aon, Epukiro ǁhûi!nâǂharis !nân, ge ǂganamsensa ge dī, in Omaheke ǀkharib ǀawa!namn danab, Komisares Andreas Haingurab ǀkha !naua!noexasa ǀhao ǁkhā tsî ǀgaisase danasa ra !khāǂui ǀgoa!narib nē ǁhûi!nâǂharis !nâb ǂnamipe amtsi-amabegu tsî hâhâ nî oresa nē ǀgaisa ǁgoaǂuisa hōba.

 Aiǂnû-aob, ǁnāti ī ǀhûhâsib !amǁarehâ !nans hîa ǀHûhâsib ǀGoa!narib !Oagu ǂNûiǂgās (CASO) ti ra ǀonǂgaihes dib, Sandi Tjarondab ge ǂoa ge wekheb !nâ Haingurab ǁga sîǂkhanisa ge xoa, hîa hoa!nâ-aixa !norasasib tsî ǁawosasiba ra tsâǀkhā ǁnā ǁhûi!nâǂharis !nâ ǁhōna !hoaǂams ǁkhauǂuis ase. “Nausan ǀnî mûmûsa ai!gûsa !gâi xūn nē ǁhûi!nâǂharis !nâb ǂhanub tsî ǀawa!namna ra dība a !gāsa, xawen !gamse ǀgoa!narib ǂnamipe hâ ǁaxasin di ai!gûs xa ra tsâǀkhāhesa. 

ǀGoa!narib nēb ge ǀgaisase ǂgari-aon khao-oasa ra !aroma, ǂgui ǀnōb ǁkhāsiba ūhâ marisan nē !narib xa ra !aromahese ra ǂoa!nâ amaga,” tib ge nē sîǂkhanis !nāmaba gere khomaisen. ǁNāpab ge nē ǀhûhâsib !nâ ǁkhoaxa tama khākhoegusiba ǂgari-aon tsî ǂâisāhe ra ǀgoa!nari-aon tsîn ǁaegu hâ tsîb ge nē mâsiba hânab nēsi ǂâisa nî ǂnûi-aihe tama is karao, khoen ûiga ǂoa!nâsa a !aroma ǁkhā, Tjarondab ra mîsa !oa. 

“Sida ge Epukiros !nâ ǂnûsa ra ǂhâba nau hâ !âǀhuru-aon, ǂgaiǀons ai ǂgari-aon ǂnûǁkhaeba !nans, !hao!nāsi ǂgaeǂguidi, ǂkhamkhoen !nandi tsî !ā!nāsi ǀawa!namn beros danab tsîna,” tib ge gere ǂgan. 

ǁÎb ge ǁkhoreb tsî ǂgom!gâba hoa !âǀhuru-aon di sîsenǁareb nē mâsib ǂnamipe tsî !amku tsî sîsenxa nî ores dīǀgauga ǂoaxa-ūs diba gere ǀgonǀgon!gao. ǂǁKhāti da ge ǂgom!gâgub !nâ !nuri!gâhe ra ǁhōna sâusase, ǁaeb nî ǁhās kōse ūhâs di nūsa nî dī. 

Noxopa hâs ge ǁkhâkorobe ǂnûde ūhâs aoǁguiba da nî dīsa, ǁnā soab !nâ da !gomsin tsî !gaesendi ǂgari-aon ǀkhāba xu ga a hâdi ǂnamipe !nuri-oasa ǀawa!namn ǀkhāba xu nî hō-oa tsî ǁkhāti !gâin ǂnamipes tysîna koasa māguse,” tib ge Tjarondaba ge mî. Omaheke ǀkharib di ǀkharisi mûǂamaob Pijoo Nganateb ge -îb di ǀkharisi gowaǀîs, Aoǁkhumuǁkhâb nē kurib dib !nâb ge ūhâ is !nâ ge ǂanǂan hâ i, ǂoa ge kurib !nân nē ǀkharib ǂgari-aona N$8.8 miljuns xa a !nāsa ǁkhāsib ûitsamaxūna, ǀgoa!narib xa ra !aromahese ge ǂoa!nâsa.


2021-10-26  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media