New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob ge amabab ǂanse go !gû: Kandjii-Murangis

Geingob ge amabab ǂanse go !gû: Kandjii-Murangis

2024-02-27  Correspondent

Geingob ge amabab ǂanse go !gû: Kandjii-Murangis

ǀGapi ǁGau!nâs, ǁKhāǁkhākhâis tsî ǀAsa ǂâiǀgaun Ministers, Itah Kandjii-Murangis ge ra mî, President Geingob ge ǁîsa sîsen!haros âsa xu ūǁnâ ǁoa isa, amab ge ǂan i amaga. Kandjii-Murangis ge ǂgaidi hîa ǁîs !harosa xu aitsama sîsenǀûs dide ge mâ!kharu, ǂhôan !nurigu !nâ i ge ǂoaxa ǁîs ge ǂhanuo!nâ ǀgaub ai !nariǂoas maride (S&T) gere !khō!oa ǁaxasin ǀoasase marisise mātarebatoasa hîa, ti ge hâ i ǂhôan khao!gâ. ǀHapiǂnûiǀkhās ge ge hâ i, ministers ǁîs di ǂgiǂgosi ǀgaiba sîsenū tsî ǂhanub xa a ǀhonkhoe-aihe ǂnûiǂgādi hîa îîs mûǂams !naka hâde gere ǂgaoǀkhāsa îs ǀoasase marisise mâ!gâhe hâ ǁaxasiga !auga!hūgu !nâ si ǁhao!nâ. ǂHôamāǂuin !oagus ge, Kandjii-Murangis tsî ǁîs mâxōǀkhā-aos hâra ǁaupexa N$2 miljun marisa S&T-i !aroma Universitaits Namibiab dis (Unam), Namibiab Universitaits ǂAnǂuis tsî Texnoloxib dis (Nust) tsî Namibiab ǁKhāǁkhākhâis ǂGaeǂguis (NTA) hâde xu, ǀnîdi ǀguide ǂgaikhâis ai, ge !khō!oa. Xaweb ge nē ǁhōba a ôa!nâhetoas khao!gâs ge ǁAma!khunis ǀkha hâ ǀHôakao!narib Ôa!nâs !Nansa (ACC) ge mî, ǁîs ǀguis khami ī ǁgauǁgau-i tsîna hō tama hâsa, ministers ge ǂans a ǁnā !auga!hūsi ǂhanusi ǁaxasin ǀoasase a mātaretoabasa !khaisa hîa S&T-e gere ǂganamsenba tsî !khō!oas dina. Kandjii-Murangis ge dî!nâǁgamǁare-i !nâ Nampasa ge mîba, ǁîs ge ACCs xa a !nora!norahesa. President Geingob ge amaba !khōǂgā tama ge hâ i ǁnâuǂhôan ai ǁîs !oagu dā!harode ge ū ǁoa i. “ǂAnts aseb ge Presidenta !aruǀî a ǀkhai, xawe a ǂhâhâsa !khais ge ǁîb amaba a ǂanse go ǁnābē !khaisa. 

Amab ge ǁnā !nurib ACCs dib !nâ !khōǂgāsa.  Nau hâ !hūb di ǁanǂgāsaben ǁkhān, khami-i ge khoe-e amab ose ǂhaitsi ǁnâu!gâ!khain !nâ ǁnāti ǀgui a ǁnâu!gâhe ǁoa. 

“Xawe ǁnās ose, -îb hîa ǂhanusise a ǁguisa daob ge ACCs ǁga garuba. 

Ministers ge mîs ge, S&T-i ǁhōb a administrasis di !â tsî ǁnā-amaga ǁîs di sîsenǂuira direkteri (ED) beros !nâ-ū ra dīhesa. Hoa xūn nē ta gere ǀhapiǂnûiǀkhābahen ge a EDb beros !eream, xawe tita ǂkhîba ra mā !khais ge Presidenti amab a ǂanse go ǁōb xa ǂgaibēhe !khaisa tsîb ga amaba ǀkharati ǂoaxa hâs tsîna ga, ǀnaib ge ai!â gere nē mâsigu !nâ mâisenn ǀkha gere dīs ǁkhāsa tita ǀkha dī hâ,” tis ge ministersa ge mî.  

 - Nampa


2024-02-27  Correspondent

Share on social media