New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǁGâi!gâmsase tsâs tsî !aob ge aitsama !gamsensa ra !khari!nâ ‘ǀaeǂhuwib’

ǁGâi!gâmsase tsâs tsî !aob ge aitsama !gamsensa ra !khari!nâ ‘ǀaeǂhuwib’

2022-11-15  Paheja Siririka

ǁGâi!gâmsase tsâs tsî !aob ge aitsama !gamsensa ra !khari!nâ ‘ǀaeǂhuwib’

Namibiab ai!gû rase aitsama !gamsens !nae!khaidi !gôaba ǂharob rase ra hō!â, soab ain ge ǂansabena !nubusib !hao!nāsi ǁnaetigu !nâ hâ dīǀgaugu dib, !gomsina !kharu!nâs di ǁkhāsiba ūhâ tama is tsî ǂhanu tama ǁkhāǁkhādi aoresisa ǁgauǂuis !nâ hâdi tsîna nē mâsiba xāǂgā hân ase ge ǁgauǂui. ǀAwa!namn di !nurigu ra mîsa !oan ge ǁaupexa 849 khoena ǂoa ge kurib, 2021 di !Khanna xu nē kurib di Aoǁkhumuǁkhâb kōse hâ ǁaeb !nâ ǁîn ûiga aitsama ge ū. Sa ǀnamsabe-e ǁî-i di ûiba aitsama ūs !nâ-ū ǂoa!nâs ge kaise a !gom xūn di ǀgui tsî taniǁoasa tsûb tsî mî!gā!gāhe ǁoa tsâsib hîa !ereamna ūhâbahe tamab !nâ khoena ra ǁnāxū. Moses Hamutenyab (26 kurixab) hîa ǁîb !gâsaba nē kurib !nâ aitsama !gamsens !nâ-ū ge a ǂoa!nâb ge ra mî, kaise i ge !gom i !khaisa ǁnā ǁōba ū!oasa. 

“Nēsis tsîna noxopa supu tama hâ. Kaise !gom tsî a tsûsa mâsib ge sa ǀaokhoe-e ǁnāti ǂoa!nâsa,” tib ge ge mî. ǁîb ge mîsa !oan ge ǀaokhoena huiba ôsa tamas ka i o ǁkhāǁkhāǂuisa ǂansaben hui-i tsîna hō tama hâ, xawen ge ǁkhāǁkhā-aon xa !oab ǁaeb !nâ gere ǁkhaeǂgaohe. Jonas Immanueli, Okatopes dib tsîn ge !gâsab hîa aitsama ûib âba gôas !nâ-ū ge ǀamǀammi tsîna ge ǂoa!nâ. Nē khoeb ge New Erab ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁare-i !nâ ge mî, nēs ge ǂguro !nā tama hâ isa, !gâsab ǁîb ûiba aitsama ūsa gere dītsâsa.

“Sida ge ǁkhā da an hoana ǁîba huis !nâ ge dītsâ, xaweb ge ǀams ai noxopa ûib âba ge ū. ǁÎb gere mîba das ge, ǁnāpab aitsama !gamsensa gere ǂâiǂâi!nâ bi domna gere ǁnâu !khaisa,”tib ge ge mî. ǁGâi!gamsase tsâs, !aob tsî tanisens !nâ ra hâ ǀkharaǀkharasin tsîn ge dana !gomsin ase kaikhâira ǂkhamkhoen ǁaegu ra hō!âhe. Hakaǁîse 15 – 19 kurixan ǁōǂoasa ra !aromas ge aitsama ûiba ūsa. ǂHanub ge ǀKhomas ǀkharib !nâ !nansa ge ǁgaumai, aitsama !gamsens !aromade ôa!gao tsî oresa hā-ūs ase. ǂUrusib ministeris di !nakaǂnôa ministers, Esther Muinjangues ge ǀgūǁae ǁîs ǂâiǂhansensa ǂharo ra aitsama !gamsens di !gôagu ǂnamipe gowaǂui tsî ge mî, nēs a huiǂgai !khaisa ǂhanub ǀkhāba xus ǁkhaubasa a ǂhâbasasa. !Gomsin tsî tsâsigu !nâ huis di ǂansabes Dr Kathe Burkhardts ge ge mî, ǀaeǂhuwib aseb nē mâsiba ra ība !khais khoen nē ǂhanu tama dīǀgauba ra ǁgaregu !khais xa ra !aromahesa. Nē ge aitsama a !gamsen 790 khoena xu gu ge 649 aore, 102 tare kaikhoe tsî 39na ge 18 kurin !naka hâ ǂkhamǀgôa i. 

Nēna xun ge 124 khoena Omusati ǀkharib di i. ǂAnsaben di huiba hōs ge hoa khoen xa ǁnā ǂganǀgaub ǁaupexa N$1 000 diba a sī!nâhe ǁoa tsîn ge !nāsana kerkhegu ǂgaeǂgui-aon tawa ra hui-ôa, nē ǀgaub hoaǁae !gâise ǀam tama xawe.    


2022-11-15  Paheja Siririka

Share on social media