New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob ge HIV-o!nâ ǁaesa ra ǂhâba

Geingob ge HIV-o!nâ ǁaesa ra ǂhâba

2022-12-06  Paheja Siririka

Geingob ge HIV-o!nâ ǁaesa ra ǂhâba

!Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge ra mî, HIVs/AIDS noxopa ǀhûhâsib ǂurusiba ǁgoaǂuis ase ībasa, ǁîs ra Namibiab khoena ûiga ǀhana tsî sâuǁkhāsib ǀomkhâisa !hâumâi xui-ao. “ Sad age dītsâdi nē !âb ai hâde nî ǀaro!nâ tsî ǀgaiǀgai!nâ HIV/AIDS di ǀasa ǂhīgude ǁkhae tsî khoraǂuisensa ǁkhaubas ase. Nēs !nâ-ū ǀgui da ge !hūb ase mûǂuib 2030ǁî kurib !aroma da ūhâ ǁgūbas, HIV/AIDSA!khamǂuis ǁîs ǀhûhâsib ǂurusiba !aorosasib !nâ ra mâises diba a sī!nâ ǁkhā. HIVs ǂhīgude ǁkhaubas !nâ hâ dītsâdi gen î ǀgaiǀgai!nâhe, HIVs soǀôan tsî ǁnās ǂnamipe hâ ǁgamǁarede !nāsa ǀhûhâsigu tawa sī-ūs !nâ-ū,”tib ge !Hūb di ǁûba ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge mî. Hoa !Hūbaisi AIDS Tsēs ge kurikorobe 1 Hôasoreb dis ai ra tsēdīhe. Nēs ra dībahe !aromas ge ǁnān hîa HIVsa ūhân tsî tsâǀkhāsana mâxōǀkhā tsî ǁkhawa ǀgaiba !hoaǂgā!nâsa. Hoa !Hūbaisi AIDS Tsēs 1988ǁî kurib !nâ ǁîs a ǂguro !auga!hūsi ǂurusib tsēs ase ge ǂnûiǂgāhe. Namibiab ge nē kurib tsēsa Ondangwas hîa Oshana ǀkharib !nâ ǂnôas tawa gere tsēdī. Geingob ge ge mî, Namibiab ǀgaisa !gâi!gâna HIV/AIDS !khamǂuidi !nâ a sī!nâsa, UNAIDS di mîǁguisa sī!nâs ’90-90-90’ !nâ, xawen noxopa ǂguina nî dīhese isa, mî ra, “a da ǂkhaikari hâ HIV-!norasa ǁaesa ra ôa-amse â. Tit age ras ǂgom!gâ nē !khamsa da ǀguipa māse a dan ǁkhāsa”. ǂUrusib ministeri, Dr Kalumbi Shangulab tsîn gfe ǂoa ge wekheb !nâ ge mî hâ , Namibiab tsîn ǂgui !hūgu !hūb a ǂhabase hâgu khami HIV?AIDS !khamǂuidi ǀkha a ǀhawe tsî !gâi ai!gûde nēs ǂnamipe sī!nâ hâsa. “Namibiab ge nēsi 92%gu di khoen hîa HIVsan ūhâsa a ǂann, 98%gu khoen ǀae!khōs ai hân tsî 93gu din hîa soǀôana sîsenūs !nâ-ū nē xoxorosa a ǁgâi!gamsa tsî !aruǀî sao ra khoe-e a ǂhī ǁoas di mâsib !nâ hân tsîna ūhâ,” tib ge Shangulaba ge mî. Swapo !Nans ǂKhamkhoen !Âb ge hoa ǂkhamkhoesiba ra ǂgan, !gōsase ǁnān hîa sorosi ǁgoeǀhaodi !nâ ra !âna, in ǁaekorobe !âisen tsî ǀasa ǂhīgude nēs !nâ-ū ǁkhae. “Soǀôaǂansaben tsî naun hîa ǂurusib !oabade ra mān ge ǁîn di !ereamxasiba ǀoasase nî ū tsî ǁawoǁawo ǂhâbasa soǀôan ǁaeb ai nî ǁamaǂganhesa, !khom!nâdi nē soǀôana sîsenūs !nâ hâ tidesa ǁawoǁawos ase,” tib ge Ephraim Nekongob nē ǂkhamkhoeb !âb di xoa-aoba gere ǂgan.  


2022-12-06  Paheja Siririka

Share on social media