New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob: Namibiab ge ǀgôan !oagu hâ tsûtsû-aina nî ǀariǂui

Geingob: Namibiab ge ǀgôan !oagu hâ tsûtsû-aina nî ǀariǂui

2022-06-21  Staff Reporter

Geingob: Namibiab ge ǀgôan !oagu hâ tsûtsû-aina nî ǀariǂui
Top of a Page

!Hūb di ǁÛb, Hage Geingob ge ge mî, Namibiab nî ai!gûsa, huiba mā tsî sîsenǁares !nâ, ǁgūbas Afrikaba ǁîb ǀgôaron !aromab a !norasa tsî ǂâuǀoa hâ !haros ai sī-ūsa ǁawoǁawos dis !nâ. ǁÎb di haisi-ams Afrkab ǀGôan Tsēsa tsēdīs dis hîab ge ǂhôare!khaigu ǁga sîǂui hâ is !nâb ge Geingobage mî, nē kurib di ǂgaiǂams nēti ī ǀgôaron tsēsa tsēdīs dis “ǀAriǂuis ǂKhôadī ra Dīǀgau-ain ǀGôana !Gâi tamase ra tsâǀkhāna: Ai!gûs ǂHanusi Xoaǁguigu tsî Dīǀgaugu dis 2013ǁî kuriba xus,” dis ǀgau hâsa “ǁîs ra ǁgoaǂuida !gâi tama sîsenǂuiba sada ǀgôan ai ūhâ dīǀgauga ǀariǂuisa amaga, nē ǀgaugu ǀgôan ǁîn di khoesi ǂhanugu hîa Afrikab ǀGôana ǁKhaubas Xoaǁguib tsî  Namibiab !Hūǂhanub !nâ xoamâisaga nî ǀamase īsa ra ǂhani xui-ao.” Namibiab ge Afrikab ǀGôan Tsēsa kurikorobe 16 Gamaǀaeb dis ai ra tsēdī. Nēti ī tsēs ge kurikorobe 16 Gamaǀaeb 1976 !nân ge Suid Afrikab di Soweto ǁAnǁguib !nâ, studentna !ao tamase ǁîn di ǂhanuga ǁkhaubas !aroma tsî ǀnîna ûiga a ǂoa!nâsa ra ǂâiǂâisenhe. ǁNā tsēs ai, kuriga !kharu hâsen ge Suid Afrikab studentna, ǂkhîo!nâsib ǀnopaǁnâde !khō!oan ra ǁgau!nâs ǀkhan ǂkhî tama xui-ao ge dī, tsî gere ǂgaoǀkhā ǁîn di ǁgûsigowagu !nâ-ūn ǁgau!nâsa nî !khō!oasa. “Namibiab ǂhanub ge ai!gûsa ge dī, ǁāǁās tsî omkhâis Namibiab ǀgôan dis !nâ. Mâ ǀguiǀguibe ǀgôa-i ge Namibiab !nâ mātareo!nâ ǁgau!nâsa ra !khō!oa. Namibiab ǂHanub ge ǁkhāti skoli !nâ ǀgôana ǂûmās programnma ge ǂnûiǂgā, ǀgôan hîa hoaǁae ǂûxū-e ūhâ tama omaride xu ra ǂoaxana huis ase. !Oaǀgôan tsî Supuse tsâǀkhāsa ǀgôan !aromab ǂhanuba ǁkhâkorobe marisihuiba ra mâ ǀgaub ge nēsi gaxu ǁaeba ai!gûgaru. Nēs marisihuib !nâ-ūn ge nē ǀgôana ra mû!gâ khoena ǀgôan di !gao!gao ǂhâsiga ra sī!nâ,” tib ge Geingoba ge mî. ǁÎb ge noxopa a mîs ge “tsēkoroben ra Namibiab ǀgôana, ǁîna nî ǁkhaubase i khoen !omǁae tsûgu !nâ-ū !kharusa. Ui-uisa !nae!khaidi, aiǁgause, ǀgai!khōs, ǁgaribē-ūhes, îarose aoxūhes, ǂhâsigu â-e dīǀoaǀoabahe tama is tsî noxopa ǂgui !gâi tama xūn ge ǀgôan !oagu ra dīhe. Nē xūn ge ǀgôan khoesi ǂhanugu ǀguiga !gûǂam tama hâ, xawe  !gâi tama sîsenǂuiba ǁîn di kaikhâis tsî !goaxa ǁaeb ai ra ūhâ. ǁNā-amaga, a da hoatsama nēti ī !gûǂamaona ǁgauǂui tsî sada ǀhûhâsigu ǁaeguba xu ūǂui,” tib ge gere ǀgonǀgon!gao. 


2022-06-21  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page