New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / GIPFs ǁanin ge N$4.7 biljun marisa nē ǂnûiǂgāsa ge ǂgâxa-ūba

GIPFs ǁanin ge N$4.7 biljun marisa nē ǂnûiǂgāsa ge ǂgâxa-ūba

2024-04-02  Victoria Immanuel

GIPFs ǁanin ge N$4.7 biljun marisa nē ǂnûiǂgāsa ge ǂgâxa-ūba

OSHAKATIS- ǂHanub ǂNûiǂgādi Pension ǂGaes ge N$4.7 biljun marisa 2023ǁî marikurib !nâ ǁîs ǁanina xu ge hōǂgā. GIPFs di Dana Sîsenǂuira Mâisab, Martin Inkumbib ge ge mî, nē maris ge 97 512 ǁanina xu a !khō!oahesa tsîs ǂgaes ūhâ xūn di ǁkhāsiba n$151 biljuns ai ra ǀnōhese. “Nē ǂgaes di ǁguiris marisa xu hâ hōǂgādi ge 7.7%gu ǀkha ǂharo tsî N$6.5 biluns ai mā, ǁnāpa i ga ǂoa ge kurib di 10.8 %gu di ǂharos hîa N$11.6 biljuns ai ge mâ is ǀkha a ǀgoweǀnōhe o,” tib ge gere mî. Imkumbib ge ai!â a mîs ge, N$6.9 biljunsas ge GIPFsa ǁanin di !gâi!gân- ase a ǀgoraǂuisa. Nē !gôagab ge GIPFs di danaba ǂhanuǁî ǂanǂans 223ǁî kurib Hoana !khōǂgā hâ Kurikorobe !Nurib ǁaxasib hîa Oshakatas !nâ ǂoa ge wekheb di Denstaxtsēs ai ge hâ ib tawa gere mā. !Nakaǂnôa aiǂnû-aob, GIPFs ǀawemā!nans dib, Evans Maswahub ge ge mî, nē ǂgaes 2018ǁî kuriba xu hoana !khōǂgā hâ kurikorobe !nuriba ge mātsoatsoa !khaisa, îs ǁîs di ǂharugubas ra mâi-ai!â !gāsa tsî ǁnâu!āsaǀgauba khoraǂui. Noxopas GIPFsa nē ǀgaub !nâ-ū ra sī!nâ ǂgaos ge, ǁguiǂuiba māsa mâtin ǁîs a honkhoe-ai xūn tsî -anina nē ǂgaes di ǀomkhâis kōse ra sīsa. Maswahub ge ge mî, ǁîn di ôa!nâdi ǁkhōǁkhōsasin tsî ǂoa!nâdi, hâ a !ēn tsî ǀamǂoadi hîa marisi ǁkhāsiba a ǀnō-aihe ǁkhān ai gere ǂnâisa ǂnûisa. ǁÎn di !nurib ge marisi aib ai ǀgui !nurisa ra !nāǂam.Noxopab ge GIPFs di danaba gere mîsge, ǂhabase ǁîn ǂnûiǂgāsa ra ai!gû kai xūna ǁîn !nurib !nâ !khōǂgās ra mā-amsa, ǁîn di !âǀhuru-aon !gâi!gâibasensa ū!nâ hâ !âgu tsîna tsâǀkhā tsî hâ ǁkhā ǁkhōǁkhōsasin tsîna ǂâi!gâsa.“ǁKhāti hâ !khais ge, !ēdi tsî sîsenǂuib hîa GIPFs di ǁaxasin !nâ a !khōǂgāsan hîa !nubu termainse (12 ǁkhâgu xa a ǀoro), ǁaegub ǀnōb termainse (1-4 kōse â kurigu), tsî gaxu ǁaeba (haka kurigu xa a !nāsase) !khōǂgā hân hoan diba,” tib ge ge mî. 


2024-04-02  Victoria Immanuel

Share on social media