New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / GIPFs ǁanin ge ra ǂganhe in ǁîn ǁōb khao!gâ nî domdore khoena xoamâi-ais ǂhaweba kō!gâ

GIPFs ǁanin ge ra ǂganhe in ǁîn ǁōb khao!gâ nî domdore khoena xoamâi-ais ǂhaweba kō!gâ

2022-05-10  Staff Reporter

GIPFs ǁanin ge ra ǂganhe in ǁîn ǁōb khao!gâ nî domdore khoena xoamâi-ais ǂhaweba kō!gâ
Top of a Page

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

ǂHanub ǂNûiǂgādi Pension ǂGaes (GIPF) ge hoa ǁanin âsa ra ǂgan, in ǁîn di ǂhunuma ǂansa !khōǂgā hâ xoaǁguiga si ǁkhawa kō!gâ tsî hâ nî ǀkharaǀkharasina māǂgā, aiǁgause ǁîn di ǁōǂoas khao!gâ nî nēpa xu domdore khoena xoaǂgā!nâs ǂhawegu tsî ǁnā khoen !aromas GIPFsa ǂhâba hâ ǂans tsîna ǀasaǀasa !khaisa. 

Hoa!nâ-aixa danab ǁamaǁamadi tsî !âǀguru-aon ǀkha !gaeǁaresa ūhâs di !âb GIPFs tawab, Edwin Tjirambab ge ge mî, ǁanin nē ǂgaes din nî ǁnâu!ā !khaisa, hoa pension ǂgaedi ra xoaǁguisa ǁgaragu ǁîdi digu tsî Pension ǂGaes ǂHanumās xa daoǁgauhesa, mâtin ǀumi-aona nē !gâi!gâgu ǁîn !aroma ǀgoraǂuisana nî ǀgorahesa. 

“ǁNā-amaga a ǂhâbasa !khais ge, hoa ǁanin GIPFs tawa a ǁanin ǁîna xu nî !gâi!gâsen ǂhâba hâ khoen, ǁnā ǂhaweb hîats ǀumi-aon asets ǁkhoreba ūba hâ khoena nî xoamâi-aib ai nî xoamâihe hâsa, nēs ge gaxuse nē maride mātareǂuihes di mâsiba nî ǁkhae,”tib ge Tjirambaba ǂoa ge wekheb Donertaxs aib ge māǂui !nurib !nâ ge mî. 

ǁÎb gere mîsa !oab ge nē ǂhaweb sats ǁanits ase !gâi!gâ nî nēpaxu khoena ra xoaǂgā!nâba, hoan xab ǁîba a ǂhâǂhâsa ǂhawe hîa daoǁgaub ase GIPFs di !nans hîa nē marina nî ǀgoraǂuis !aroma ī, ǁîb !nâts satsa aitsama tarin nî sa marisa sa ǁōb khao!gâ !khō!oa !khaisa ra mā-am amaga. 

Tjirambab noxopa gere !gā!gās ge, nē ǂhaweb hîats khoena ra ǂgaimâi-aib ǀguis khami ī ǀgau-i ais tsîna ǀumixoaǁguiba !khō!khuni tama hâsa, xawe daoǁgaub ase ǀgui sa ǁōb khao!gâ ǁōb kha !gaeǁaresa ūhâ marisa mātareǂuis !nâ. 

“ǁNā-amaga kaise a ǂhâbasa !khais ge ǁanin nî kurikorobe tamas ka i o mâsib ra mā-am khami ǁîn !gâi!gâ-aon xoamâis ǂhaweba ǀasaǀasa !khaisa, aiǁgause, !games, !gameǀgoras, ǀgôa-i !naes, ǀgôa-i ǁōǂoas tamas ka i o sîsenni !nâ ra hâ ǀkharaǀkharadi khami”. 

Nēsan ǁanina dī tama ra ī, on ge ǁōb khao!gâ mātareǂuide nî dī sîsenaona kai !gomsib ǀkha ra ǂnû, tsî ǁaeb sa marisats ga !khō!oa hâba ra gaxugaxu. 

Tjirambab ge hoa GIPFs di ǁanina ra ǂgan, in nē ǂhaweb tsî ǂhâbasa ǂhanu ǂans nî hoaǁae ǀasase hâsa ǁawoǁawo, mâǁaeb ǁōba nî hās sada !omgu !nâ hâ tama xui-ao.


2022-05-10  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page