New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / GIPFs ǁanin ge xoamâisensa ǁkhawa ǀasaǀasas !aroma ra ǁkhaukhâihe

GIPFs ǁanin ge xoamâisensa ǁkhawa ǀasaǀasas !aroma ra ǁkhaukhâihe

2023-02-28  Staff Reporter

GIPFs ǁanin ge xoamâisensa ǁkhawa ǀasaǀasas !aroma ra ǁkhaukhâihe

Sîsenao-i xa xoahe hâ

 

ǂHanub ǂNûiǂgādi Pensiondi ǂGaes (GIPF) ge ǂhanusise ǁnā mātarede nî ǀamǀam, hîa sîsenǀûs kurin tamas ka i o ǀaeb xa !aromahe hâse ge ǁhû!aohe tsî nē ǂgaesa xu ǁkhâkorobe mātarede ra !khō!oan, !oa-aogu tsî !oataradi tsî ǀgôan hîa nēpa xu ra domdoren hîa ga 28 !Khanǀgôab 2023 dis ai xoamâisen tama nî in dina. 

GIPFs ge !oegas ge ūhâ i ǂhaitsi māǂui-i !nâ ge ǂanǂan, ǁîs nî mātarede ǀKhūǁkhâb 2023 !nâ ǁarasa khoen hâna ǂgaoǀkhās ai dīǀoaǀoa tama nî īs karao. 

Nē ǂgans ge ǁkhāti ǁnān hîa GIPFsa !Khanni 2023 dib ǀams ai ge ǀasase a ǁhaon tsîna ra tsâǀkhā. Nē ǂgaes ge ǀasa dīǀgaub hîa xoamâisens tsî ǂanǂuis ǀkha ra sîsenni ǁga 1 Aoǁkhumuǁkhâb 2022 dis ai ge ǂham. 

!Hūb a ǂhabase hâ ǁgau!nâdi nē ǀasa dīǀgauba ǁanina ǂan kais dib ǀkhas ge GIPFs age ǁaxa i tsî sîsenǀûs maride ra !khō!oa kairan tsî naun hîa nēs xa ra tsâǀkhāhen tsîn, hara ǂansa nî ūhâsa nē ǀkharaǀkharasib ǂnamipe ge ǁawoǁawo, in tā !gâi!gâgu âna xu domdore tidese i tsî ǁîn ǁkhâkorobe !gâi!gâna noxopa ai!âb ǁga ǀama. 

ǂHanub ǂNûiǂgādi Pensiondi ǂGaes di Sîsenǂuira Danab, David Nuyomab ra mîsa !oas ge, “xoamâisens nē ǀasa dīǀgaub dis ge a dana, ǁawoǁawo da nîga nē ǂgaes nî ǀumis marina ǂhanu khoen hîa nē maride nî !khō!oana !oa mātare tsî ǁkhāti ǁaeb ais tsînase. GIPFS ge ǁkhâkorobe N$220 miljun marisa pensiondi ǀkha !gaeǁaresa ūhâse ra mātareǂui tsî ǁnā-amaga ǀoasase nēti ī xoamâisens di ǂhâǂhâsasib tsî !norasasiba ra ǁnâu!ā tsî ǀgonǀgon!gao, ǂauna Namibiab omaridi nēs !nâ-ū ra domdore amaga.” 

Nēs ai !gâbasen hâsen ge sîsenǀûs marid era ǁkhâkorobe !khō!oan tsî nauhâ !gâi!gâ-aon tsîna ra !nape!nape!nâhe, in xoamâisen GIPFs berodi tawa tamas ka i o !narimâ ra !nandi !kharaga ǀkharigu !nâdi tawa hîa tsēkorobe ǂhôaǂgaredi !nâ ra ǂanǂanhese tsî sistems ai ǀoasase ǂansa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2023-02-28  Staff Reporter

Share on social media