New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Gomenǁgams ge ǂgaeǂguis !nâ mâ sîsenaona ǁkharaba go ǁgui-ai

!Gomenǁgams ge ǂgaeǂguis !nâ mâ sîsenaona ǁkharaba go ǁgui-ai

2022-08-09  Eveline de Klerk

!Gomenǁgams ge ǂgaeǂguis !nâ mâ sîsenaona ǁkharaba go ǁgui-ai

ǀGam danan ase !ereamxasiga !Gomenǁgams !ā!khōmais !nâ tani hân ge ai!â gere ǂoa wekheb ai ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ sîsenna dī tama is tsî sîsenni !oagu hâ ǂgaoǀkhāde !ûǂams ai ǀhapixase ge hōhe. 

Nēsa ge ǁawoǁawon ge !ā!khōmais di ǀnî sîsenaona, nausan ǂgiǂgosi ǀawemā-aona nē mâsib ain khom tidesa ge mî hîa. Nē ǀhapiǂnûiǀkhāde ge ǁawoǁawos ge Seena Legal Consults hîa Wunstaxs aib ge New Eraba !nāsa !gāsasiba nē ǁhōb ǂnamipe gere ôaǀkhā nî, o ǁîba !ā!khōmais ǁga ge ǁnaeǁgau.

ǂNûǁkhaeba ra Dana Sîsenǂuira Mâisab Tsoaxubams !Ā!khōmais dib, David Ushonab ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, ǁîn ǁgâu!nāpe ǁhōna ǂhôamāǂui!khain ǀkha ǀgoragu tamasa. “Nēb ge nē ǂnûiǂgās ǂganagabe ǁhōba, tsî da ge sida sîsenaona ra tsâǀkhā ǂhôana ǂhaitsise nî ǂoase ǂhôare-aon ǀkha ǀgoragu ǁoa,” tib ge ge mî. ǀAwemā!nans ge Wunstaxs ain ge ūhâ i ǁkhâkorobe ǂnûs tawa ǂkhanina ge ǁgau hîa ôa!nâdi ge dīhe tsî a ǀamǀamhesa gere ǁgauna tsîn nē ǀgam sîsenaona ǀhawixase hōhes di ǁnâu!gâhesa ge ǂanǂanhesa.

ǀAwemā!nans ge N$600 000 xa a !nāsa marisa ǂoa ge kurib !nâ ge mātare nē ǂōrisa ôa!nâdi nî dīhega. Nē ǁhōba ge hirihiri!nâ !khais ge, ǀhûhâsib !gomsiga gowaǀîs aimâba-aob, Knowledge Ipingeb ge !ā!khōmais !oagu ǁhōba a kuru, N$24 miljun maris ge mîheǁoasase a bē, omkuru tsî ǁamaxūs !aroma ge hâ i !hū!âde nî !anu projeks di ǁaeb !nâs xa. Nēs khao!gâs ge ǀawemā!nansa, ai!âkam Dana Sîsenǂuira Mâisab (CEO), Muronga Haingurab, danab ǀhûhâsi ǁhōn dib, Agostinho Victori, hoa!nâ-aixa danab ommās dib, Jack Manaleb tsî omn !âb ǀkha a sîsenxa mâisas, Connie Summers hâna 2020ǁî kurib !nâ ǁaerob ǀgaiba a sîsenǀû
kaisa. 

Nausan ge nē khoen hoana ôa!nâs !nurib ge dītoaheo, o ǁkhawa ge oahā kaihe ǁîn sîsen!harodi !nâ. ǀAwemā!nans ge nausa ge mîǁgui, Haingurab soasan, ǁîn sîsen ǁnâuguxoaǁguib hîa ǂoa ge kurib ǀams ai !gûǀammi khao!gâ ǁkhawa ǀasaǀasa kai tidesa. ǂOa ge kurib !nâs ge ǀawemā!nansa ǂhôare!khaina māǂui hâ i, !nubu !nurib !nâ i ge ge aoǁguihe, !augaba xu hâ ǂansabe-i nî ǂhanugu ǂansa ūhâ khoe-i mâxōǀkhās ǀkha !gaehesa nē ǂgui!nâgu aoǁguiga nî kō!gâse. 

!Nurib !nâ ge !gāsa !khais ge, ǀnî departementdi danan ǁîn sîsenga ǂâuǀoasasib ǀkha dīǂui tama tsî ǁnās ǀkha ǀhûhâsiba ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ !oabade mā tamasa.  


2022-08-09  Eveline de Klerk

Share on social media