New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂGuro draiwen ge Europab ǁga ge sîǂuihe

ǂGuro draiwen ge Europab ǁga ge sîǂuihe

2023-12-05  Correspondent

ǂGuro draiwen ge Europab ǁga ge sîǂuihe

!GOMENǁGAMS - Namibiab ge ǁîs a ǂguro !nās ase !hūb !nâ a !hanasa draiwena Europab !hūgu ǁga, !Gomenǁgams di huri-ammi di !naoǁhôasa-ū ǂoa ge wekheb Wunstaxtsēs ai ge sîǂui. 

Nē sîǂuis 250 kontainerdi draiwen hîa Aussenkehrs, !khawagas Namibiab dis !nâ ǂnôas !nâ a !hanasan dis ge Namibiab Draiwen ǂNûiǂgās (NGC),ǁîs ǁkhāti !Hū!nāsi ǂKhamkhoen !Oabas (NYS) di !nâ a !âs xa ǁîs di !gae-ǁaǁares hîan Capespan Namibias ǀkha ūhâs xa ge īǁkhā kaihe. 2021ǁî kurib !nâs ge NYSa ǂhanusi ǂan!gâs ǀhonkhoesis NGCs disa Namibiab ǂhanuba xu ǀkhaeb ase ge !khō!oa. 

Nē ǀkhaeb di !âubasens ge ǂhanub ǀkhāba xus NGCsa !Hū!nāsi ǂKhamkhoen !Oabas !naka nî ǁnāsa, tsî nēs !nâ-ū marisi ǂkhâ!nâsa ǁ-nāti ī !oabadi ǂkhamkhoen ǁkhāǁkhākhâis proxramgu hîa ǂkhamkhoen !gâi!gâb kōse nî īn !aroma māsa. Minister Agnes Tjongareros ge draiwen sîǂuis ǁaxasib tawa, nēs a mâǂoa hâ !nae!khaidi ǀgui !khaisa ǂan!gâ tsî ge mî, nēs ǂhanu ǀkhāb ǁga !hūb sâuǁkhāsib ǀomkhâis !aroma !oa hâ !khaisa. 

“Nē sîǂuis draiwen dis !Gomenǁgams huri-ammi !naoǁhôas !nâ-ūs ge, sada draiwena !hūbaib a ǂhawase ǂan kais ǀguisa ǂnûǁ-khaeba tama hâ, xawe !kharaga !âhuru-aon ra ǀhuru !âdi tsî sîsenǁareb hoana a īǁkhā kais tsîna sada Namibiab ǁaes ase ra !gāsa kaiba. 

ǁKhātis ge nēsa draiwen !hanaǂgāb sîsenxasiba ra ǁgauǂui ǂharugub ase, sada ǂhanub mûǂuib tsî ǀhaeheǁoasa ǂkhâ!nâs !âǀhuru-aona xu hâs tsîn ona,” tis ge minister Tjongarerosa ge mî. 

NGCs di aiǂnû-aob Richwell Lukongab ge !gâi sîsenǁareb hîa NGCs di ǀawemā!nans tsî Capespans hâra ǁaegu hâba koasa ge mā, ǁîra ra ǁawoǁawo hoa ǂhâbasa ǁaxasin ǂâuǀoa hâ ǂâisa nî ǂnûi-aihe tsî ǀams ai sîǂuis nî īǀǁkhās kōse sī-ū amaga. 

Namports di Dana Sîsenǂuira Mâisab, Andrew Kanimeb ge gere ǀgongon!gao, nē sîǂuis !â-e Namibiab omkhâisens ǁgūbadi dise ra ǀhurusa, ǀkharib !nâ da hoan xa a kai sîǂui-aose nî īs disa. -Nampa

 


2023-12-05  Correspondent

Share on social media