New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǀHai-ǀKhauan ge !hao!nāsi ǂhanugu ǂkhanisa ǂhanusise go ǂanǂan

ǀHai-ǀKhauan ge !hao!nāsi ǂhanugu ǂkhanisa ǂhanusise go ǂanǂan

2022-05-10  Steven Klukowski

ǀHai-ǀKhauan ge !hao!nāsi ǂhanugu ǂkhanisa ǂhanusise go ǂanǂan
Top of a Page

!AUTSAWISES – Gaob Johannes Isaacki, ǀHai-ǀKhaua !Hao!nāsi ǂGaeǂguis di ǂgaeǂgui-aob ge ge mî, ǁîn ge ǂgui !gâi xūna a sī!nâsa, aiǁgause !khōǁaresa !hao!nāsi ǂūsigu ǂkhanis khami.

Nēsab ge gaoba, ai!â gere ǂoa Satertaxs ain ge !Autsawises ai ūhâ i, 11ǁî ǁâudīb ǀHai-ǀKhau !Hao!nāsi ǂGaeǂuis dib tawa ge mî. 

“Sida ge ai!gûsa ra hui!nâ dītsâde ra !gôa!gâ tsî koasa mā tsî ǁkhā soab ai noxopa ra ǁgoaǂui ǂkhamkhoesib !nâ ǁguirisa, ǂhâbasa marisihuib ǂkhâ!nâs !nâ-ū tsî nēs ǀkha ǁawoǁawo, ǂans, ǁkhāsigu omkhâis tsî ǁgau!nâs proxramgu nî ǁîn !gâi!gâb kōse !khoesa,” tib ge gaoba gere khom.

ǁKhā ǁâudīb tawas ge !hao!nāsi ǂgaeǂguisa ǁîn di ǀasa !hao!nāsi ǁgaraga !khōǂgā hâ ǂkhanis tsîna ǂhanusise ge ǂanǂan. ǁNāpas ge nē ǂhanusi ǂanǂans ǁgauǁgaus saosa gere ǁaraǁkhowam soab ais ge !Nakaǂnôa Ministers, Kai!ā tsî !Garo!ā Omkhâisens dis, Natalia ǀGôagosesa nē ǂkhanisa, ǁîs ǀō-aisa ǀgaub !nâ ǁaes ǀûb, sara-anab tsî ǁîn ǀkha ǀgui a ǀō-aisa tsî !nâu ǂūsiga !khōǂgā hâ tsî !goaxa ǁaeb surigu !aroma nî sâuǀgarahese gere mî!ā. ǂǁKhāti i ge nēpa ǀgoradīsa a ǁaraǂuisa, Gaob tsî Kairan ǀAwemā!nandi ǁaegu.”

Nē ǂkhanis !nâ buruburuxase ra mâǂoa xū-i ge, ǁîs ǂguro !nās ase ra ī !nae!khais hîa īǁkhāsib junior ǀawemā!nans diba !khōǂgā hâsa, ǁîn hîa !goaxa ǁaeb ǂgaeǂgui-aon ase nē !hao!nāsi ǂgaeǂguis !nâ nî ǁāǁāhena. 

“Nē !hao!nāsi ǂhanugu ǂkhanis ge !gāsase ǂhanub ǁguihâ ǁgaragu tsî ǂhanugu !hū!âdi !aroma ǂganamsende dīs, digu ǀkha ra !hûǁare. 

ǁKhāti i ge nēpa ǀHai-ǀKhaua !Hao!nāsi ǂGaeǂguis !amǁares tsî sîsenxasigu tsîna a !khōǂgāsa. ǀHai-ǀKhauan !hūǂhanub  ge nî daoǁgau ǁnāti ī !gaeǁares hîa !hao!nāsi ǂgaeǂguis tsî ǀhûhâsib ǁaegu nî hâsa. 

Nē ǂhanugu ge !oega ǀnai ge hâ i, xawe  amke-aibese ǀgui gere dīhe, tsî nēsi xoamûs ai go hā-ūhe, nēsi tsî !goaxa ǁaeb surigu di !gâi!gâb ase.  

ǁKhāti noxopa a !khōǂgāsan ge gaob di sîsenxasigu tsî !erereamdi hîab ǁaes di ǂgaeǂgui-aob ase ūhân tsî noxopa nî hâ !ereamxasigu !hao!nāsi ǂhanugu ra ǂgaoǀkhā khami tsî o nî hâ sîsexasigu hîab ǀHai-ǀKhaua ǂGaeǂguis xa ǁîba xu nî ǂgaoǂherehen tsîna.


2022-05-10  Steven Klukowski

Share on social media
Bottom of a page