New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / ǂHanub auto!khaib ge !khaera tsî ū!oasa tama mâsib !nâ hâ - Mutorwab

ǂHanub auto!khaib ge !khaera tsî ū!oasa tama mâsib !nâ hâ - Mutorwab

2022-03-08  Victoria Kaapanda

ǂHanub auto!khaib ge !khaera tsî ū!oasa tama mâsib !nâ hâ - Mutorwab

Ministeris Sîsengu tsî !Nari!oabadi ministeri, John Mutorwab ge ǁîb di ǂkhîo!nâsiba ǂgaeǂguis tsî sîsenaon !kharaga ǂhanub auton!khaigu !hūb a ǂhawase hâgu din di sîsenǀgaub !oagu ǀgaisase ge gowaǂuisen. Mutorwab !oagun ge ǂgui autona nē !khaigu !nâ ǂkhari !gomsin ǀguina ūhâ, xawe mâs ǀguisa hîhâ, sîsenaon nē xūna nî sîsenain xū-e dī tama amaga. ǁÎb ge ge mî, kaise !hau!hausa mâsib !nâ gu nē auto!khaiga !hūb a ǂhawase hâsa tsî ǁnāti a ū!oahe ǁoa !khaisa. “ǂHanub auto!khaigu nēgu ra ǁgauǂui mâsib ge kaise a ǁkhoao tsî ǁgariǁgarisase i oresa nî hōhesa ra ǂgaoǀkhā,”tib ge ministera gere ǀgonǀgon. “Auton ge ǁūse mâs ǀguisa i, nēsis ga ǀAeǁgams, Katima Mulilos tamas ka i o Ondangwas !nâ xawe. Xū-i ge nēpa ǂhanu tamase ge !gû,” tib ge ge mî. Ministeri ge ǀaro tsî a mîs ge Ondangwas di ǂhanub auton !khaib tawa ǀguin 378 autona mâsa. Rundus !khaib tawan ge 83 autona mâ, sîsenaon  ǁnā auton ǂhâba hâ ǂkhari xūn dī-ūnus !aromana ǁaeb ai ǁamaǂgan tama is xa !aromahe hâse. Nē auto!khaigu ge ǀaweǁgui tsî ǂhâbasa !kharaga autoxūn hîa dī-ūnus !aroma nî ǂhâbasana ǁamaǁgan tsî ūhâ tama hâ, nēti !haese nî dī-unuhe auton !aroma, tsîn ge autona mâs ǀguisa !hau!hausase ra dī. “Tita ge nē xūna ta ti danasa xu ǀgui !hoa tamasa ta nî ǁgau tsîn khoena ǀnîsi ta ra !hoa!nā ti nî ǂâisa xui-ao, ǂnûsa Ondangwas !nâ ǂgai tsî nēpa go hā,”tib ge ministera ge mî. “Sadu !khaib nēb ge kaise a ǀurisa. Khoe-e nēpa ǀkhīsa !oa anusa tama,” tib ge gere gowa. Mutorwab hîa Oshana ǀkhariba ge sari hâ ib, ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai Ondanwas !nâ mâ ǂhanub auto!khaiba ge sari hâ i, ǁnāpab ge sîsenaon ǀkhas tsîna !hoaǁaresa ūhâ ise. Nēb ge ‘ǀaeǁgâub’ hîa !oabade !kharaga ǂnûiǂgāde ra mâba, !gōsase nē !hūb di ǁanǂgāsabena. Nē mâsibats ge ǀAeǁgams ǂhanub auto!khaib tawas tsîna ra hō, ǁnāpats ka sīs tsînab ge !nōba ǁgoe, sîsen-i ǀō-i ǀkhaise. Amabes !nâ-i ge xū-e !khai-i ai ǁarese ge !gû tsî !hae oresa ǂhâba hâ,” tib ge Mutorwaba kai ǂkhîo!nâsib ǀkha ge mî. Ministeri !oagun ge !nāsa autona ǂkhari !gomsin dī-unuhe nîse in ǀkha !khoe tamase mâ, xawen khoena !gaehe hâ nē sîsenga nî dīse tsî tsēs hoasa sîsenni tawa hâ hîa. Mutorwab ge ge mî, ǁîb nî ôa!nâdi khao!gâ ǀgūǁae mâpab !gomsiba ǁgoesa ǂanǂui tsîb ǀkharaǀkharasiba nî ǂgâxasa. 


2022-03-08  Victoria Kaapanda

Share on social media